Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č.106/1999 Sb.

1. Název

Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena Statutárním městem Ústí nad Labem na základě zřizovací listiny.
IČ zřizovatele – 00081531
Internetové stránky zřizovatele

3. Organizační struktura

Organizační schéma

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Masarykova 1000/3
400 01 Ústí nad Labem

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Masarykova 1000/3
400 01 Ústí nad Labem

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny (pondělí – pátek): 9.00–14.00 hodin

4.4 Telefonní čísla

Telefonní kontakt: +420 475 210 937, +420 475 211 260

Více kontaktů zde

4.5 Adresa internetových stránek

www.muzeumusti.cz

4.6 Adresa podatelny

Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Masarykova 1000/3
400 01 Ústí nad Labem

4.7 Elektronická adresa podatelny

muzeumusti@muzeumusti.cz

4.8 Datová schránka

z5riy7c

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 262362001
Kód banky: 0300 (ČSOB)
Účel platby: individuálně dle konkrétně poskytnuté služby nebo na základě údajů uvedených ve smlouvě
Jiný způsob platby: hotovosti v pokladně organizace

6. IČO

00361321

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00361321

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina
Návštěvní řád
Badatelský řád

Formuláře:

Výroční zprávy organizace:

Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

O informace je možno požádat písemně na kontaktní poštovní adresu (Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem), elektronicky prostřednictvím datové schránky z5riy7c, e-mailem na e-podatelnu muzeumusti@muzeumusti.cz, případně ústně adrese příspěvkové organizace.

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti včetně dalších podání jsou přijímány písemně na kontaktní poštovní adrese (Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem), elektronicky prostřednictvím datové schránky z5riy7c, e-mailem na e-podatelnu muzeumusti@muzeumusti.cz, případně ústně adrese příspěvkové organizace.

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy nejsou vydány (v souladu se směrnicí Rady města Ústí nad Labem č. 2/2019).

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytnutí informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Rozhodnutí nejsou vydána.

13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv neexistují.

13.2 Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence neexistují.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015

Oznamovací systém – Nenech to být

Interní systém pro oznamování protiprávního jednání (whistleblowing)

Vzhledem k účinnosti zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů byl zprovozněn vnitřní oznamovací systém pro oznamování protiprávního jednání.

Oznamovací systém vám umožňuje podat oznámení o chování osob nebo vniklých situacích, ke kterým došlo v rámci působnosti statutárního města Ústí nad Labem, městských obvodů města Ústí nad Labem, Městské policie Ústí nad Labem a organizací zřizovaných či řízených městem Ústí nad Labem, a o kterých se domníváte, že jsou v rozporu s platnými právními předpisy. Jde o případy, které představují přestupek nebo trestný čin, případně jiné porušení zákonů nebo přímo použitelných předpisů Evropské unie.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Oznámení má být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě, nebo situaci směřuje a jakého konkrétního jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.

Oznámení podaná prostřednictvím našeho interního systému jsou projednávána důvěrně, nemusíte se tedy obávat o prozrazení Vaší identity. Prosíme Vás, o uvedení Vašeho skutečného jména a pracovního zařazení nebo Vašeho jména a data narození, tak aby byl usnadněn proces ověřování Vaší totožnosti. Zaručujeme Vám maximální diskrétnost po celou dobu řešení oznámení. Anonymní oznámení nejsme dle zákona povinni prověřovat, ale budeme se jimi zabývat.

Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s pracovní činností či v pracovním kontextu dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do oblastí:

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení přijímá a vyřizuje POUZE příslušná osoba (dále jen „Příslušná osoba“), která vykonává tuto činnost nestranně, zachovává důvěrnost informací a chrání osobnost oznamovatele a dalších osob, na které dopadá ochrana.

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů je určen nezávislý subjekt Metropolnet, a.s. K příjmu oznámení je určen systém NNTB (Nenech to být), který je zcela bezpečný jak pro osobu oznamovatele, tak i pro jiné zúčastněné osoby a principiálně je nastaven k utajení totožnosti oznamující osoby, třetích osob a k ochraně informací uvedených v oznámení.

Příslušnou osobou jsou:
Ing. Martin Kolář, tel. +420 777 150 317
Kateřina Slivová, tel. +420 777 773 188

Oznámení lze Příslušné osobě podat:

 • písemně elektronicky prostřednictvím formuláře https://www.nntb.cz/c/0a0aa00a
 • hlasovým záznamem prostřednictvím formuláře https://www.nntb.cz/c/0a0aa00a
 • ústně osobně (schůzka s příslušnou osobou) na základně žádosti oznamovatele po domluvě v pracovní dny od 8 do 14 hod.
 • písemně elektronicky na e-mailovou adresu oznameni@metropolnet.cz
 • písemně listinou v uzavřené obálce na adresu Metropolnet, a.s., Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem s označením obálky „NEOTVÍRAT – POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“ nebo vhozením obálky do poštovní schránky Metropolnet, a.s. ve vestibulu budovy na výše uvedené adrese.

Oznámení lze podávat i  Ministerstvu spravedlnosti ČR https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Další informace naleznete:

Informace pro oznamovatele: https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/