Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č.106/1999 Sb.

1. Název organizace

Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena Statutárním městem Ústí nad Labem na základě zřizovací listiny.
IČ zřizovatele – 00081531
Internetové stránky zřizovatele

3. Organizační struktura

Organizační schéma

4. Kontaktní spojení

Adresa: Masarykova 1000/3, 400 01Ústí nad Labem
Telefonní kontakt: 475 210 937, 475 211 260
E-podatelna: muzeumusti@muzeumusti.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 262362001/0300 (ČSOB)
Další možnost platby je v hotovosti v pokladně organizace.

6. IČ organizace

00361321

7. DIČ organizace

CZ00361321

8. Dokumenty

Důležité dokumenty organizace
Návštěvní řád
Badatelský řád

9. Žádosti o informace

Formulář žádosti
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. je možno podat přímo na adrese sídla organizace.

Způsob podání žádosti:
a) žádosti sdělené telefonicky:

 • jsou vyřizovány neformálně, bezodkladně a bezplatně
 • současně platí, že telefonické vyřízení žádosti je omezeno hovorem v délce nejvýše 5 minut, je-li třeba více času ke sdělení informace, pak je žadatel vyzván k podání písemné žádosti

b) žádosti podané ústně-osobně

 • jsou vyřizovány neformálně
 • v délce do 30 minut jsou účtovány pouze případné technické náklady (kopírování apod.)

c) žádosti podané písemně (poštou nebo e-mailem)

 • podléhají formalizovanému postupu, a to i v případě, kdy žadateli nebyla ústní žádost uspokojivě vyřízena a on znovu písemně požádá o tutéž informaci

10. Písemná žádost o informace

Za písemnou žádost se považuje žádost, ze které je zřejmé,

 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona
 • kdo ji činí (fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla), adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa
 • komu je určena

11. Den podání

Žádost je podána dnem, kdy ji příjemce obdržel:

 • osobně do podatelny organizace (pokladna, sekretariát)
 • prostřednictvím internetu na e-mailovou adresu muzeumusti@muzeumusti.cz
 • prostřednictvím datové schránky
 • poštou

12. Lhůty pro vyřízení žádosti

 • brání-li nedostatek údajů o žadateli (fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa), vyzve poskytovatel žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost poskytovatel odloží
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve poskytovatel žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, poskytovatel rozhodne o odmítnutí žádosti
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti poskytovatele, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli
 • nerozhodne-li poskytovatel o odmítnutí žádosti, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku

Lhůtu pro poskytnutí informace podle může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

13. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává písemně (doručí se osobně nebo poštou). Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se řídí ustanovením § 16 zákona č.106/1999 Sb.

Formulář pro odvolání

14. Nejdůležitější používané předpisy

 • 122/2000 Sb., 483/2004 Sb. (o ochraně sbírek muzejní povahy a následující)
 • 257/2001 Sb. (knihovní zákon)
 • 563/1991 Sb. (o účetnictví)
 • 586/1992 Sb. (o daních z příjmů)
 • 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)
 • 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů)
 • 320/2001 Sb. (o finanční kontrole)
 • 134/2016 Sb. (o veřejných zakázkách)
 • 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy

16. Formuláře

Číslo účtu: 262362001/0300 (ČSOB)
Další možnost platby je v hotovosti v pokladně organizace.
Platba za poskytnutí informací je příslušného zákona.

Vzory licenčních smluv a licenční smlouvy upravující výhradní licence neexistují.

Sazebník úhrad za poskytnutí informací

17. Rozpočet

18. Výroční zprávy o svobodném přístupu k informacím

19. Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti

Postupy nejsou vydány