Muzeum – věda a výzkum

Kromě shromažďování regionálních a specializovaných sbírek patří mezi hlavní činnosti Muzea také dokumentační, vědecká a výzkumná činnost, zpracovávání odborných posudků, recenzí a expertíz, včetně spolupráce s relevantními českými a zahraničními subjekty. S naučně-populárními i výhradně odbornými výstupy úzce souvisí prezentace získaných výsledků ve formě přednášek, konferencí, výstav a také bohatá publikační činnost.

Hlavní témata odborného zájmu muzejníků

Pracovníci historického oddělení se v oblasti vědecko-výzkumné činnosti specializují na dějiny česko-německého soužití od raného středověku do 20. století s regionálním důrazem na severozápadní Čechy, v některých oblastech pojímají problematiku s celozemským záběrem. K hlavním dlouhodobě řešeným historickým tématům náleží:

 • letáková publicistika 16. a 17. století k různým politickým, kulturním, náboženským i ekonomickým tématům, včetně reflexe mincovních poměrů
 • průmyslové dějiny severozápadních Čech, explicitně dějiny firmy Schicht
 • architektura českých Němců v 19. a 20. století
 • výstavnictví v německojazyčných oblastech Čech
 • podmalba na sklo
 • němečtí antifašisté z Československa
 • nákladní a osobní plavba na Dolním Labi a v Sasku
 • záchranné průzkumy v terénu (likvidace pozůstalostí, demolice obytných a průmyslových areálů apod.)
 • počátky systematické muzejní fotodokumentace

Muzeum města Ústí nad Labem je oprávněnou organizací k provádění archeologických výzkumů v rámci bývalého okresu Ústí nad Labem. V rámci tohoto oprávnění zajišťuje archeologické oddělení muzea záchranné archeologické výzkumy vyvolané stavební činností. Realizuje ale i vlastní prospekční a odbornou činnost. K hlavním tématům, kterým se muzejní archeologové v posledních letech věnují, patří:

 • Pravěké a raně středověké nálezy z horských přechodů východní části Krušných hor (společně s Oblastním muzeem a Galerií v Mostě)
 • Hrbovice 2017, vyhodnocení záchranného archeologického výzkumu na polykulturní pravěké lokalitě
 • Doba římská a stěhování národů na Ústecku a Teplicku
 • Nálezy římsko-provinciální spotřební keramiky v Čechách
 • Dějiny archeologického bádání na Ústecku a Teplicku
 • Ústecká šibenice
 • Chlumec–Horka v raném středověku

V rámci dokumentace stavu životního prostředí Ústeckého kraje byla realizována řada projektů jak krátkodobých, tak i dlouhodobých. V době klimatických změn a intenzivní stavební činnosti v regionu je důležitým posláním odborný monitoring změn probíhajících v přírodě Ústecka a zachování informací o stávajícím stavu pro budoucí generace. K hlavním dlouhodobě řešeným přírodovědným tématům náleží:

 • výzkum ptačích společenstev hnědouhelných velkolomů Ústeckého kraje
 • mapování rozšíření ptáků v Ústeckém kraji, metodické sčítání a kroužkování ptáků
 • ochrana a monitoring raroha velkého a sokola stěhovavého (včetně zajišťování vhodných hnízdních příležitostí)
 • monitoring a studium ohrožených druhů (vydra říční, sýček obecný, ad.)
 • sledování rozšíření vybraných botanických druhů v Ústeckém kraji
 • inventarizační průzkumy motýlů (Lepidoptera) a vybraných druhů brouků (Coleoptera) Ústeckého kraje
 • faunistický průzkum motýlí fauny na vybraných lokalitách v Ústeckém kraji
 • geologický a geomorfologický výzkum pískovcového fenoménu Českého Švýcarska
 • terénní průzkum lomů a starých dobývek

Působnost ústeckých muzejníků se však neomezuje pouze na výzkum v regionálním měřítku. Vzhledem k odborné specializaci pracovníků přírodovědného odd. probíhají výzkumné práce také v zahraničí v rámci širších řešitelských týmů, zejména pak ve spolupráci s univerzitami a vědeckými ústavy (např. Německo, Etiopie, Madagaskar, Čína, ad.).

Podrobné informace o všech odborných aktivitách pracovníků jednotlivých odd. naleznete ve výroční zprávě (další informace k činnostem jednotlivých odd. zde: archeologické odd., historické odd., přírodovědné odd., knihovna).

Granty a programové projekty vědy a výzkumu

(výběr projektů od roku 2014) :

Česko-německý projekt „Mass wasting and erosion as an indicator of morphotectonic activity in the Ethiopian Highland based on remote sensing approaches”(2012–2015, GAČR), PřF UK /ČR a Universität Tübingen /SRN (přírodovědné odd., Z. Vařilová)

Projekt „Efektivní ochrana druhů vázaných na raná stádia sukcese formou optimalizace managementu hnědouhelných těžebních oblastí: příklad lindušky úhorní a bělořita šedého“ (2014–2017, TAČR), ALKA Wildlife o. p. s. (přírodovědné V. Beran)

Projekt „Královská Horní Lužice. Panovnická reprezentace – mechanismy vlády – symbolická komunikace 1319/29-1635“ (2017–2019, grant GAČR 17-01205S), FF UK Praha, katedra PVHAS (historické odd., J. Hubková).

Projekt „Komunikace rebelie. České stavovské povstání a jeho následky v politice městských rad v zemích koruny české /16171623/“(2018–2020, grant GA18–01320S), Historický ústav AVČR (historické odd., J. Hubková)

Projekt „Živá mapa: Topografie dějin přírodních věd v Českých zemích“. Interaktivní databáze míst spojených s důležitými osobnostmi a událostmi z přírodních věd (2018–2022, NAKI II 2 – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity). PřF UK Praha (historické odd., M. Krsek)

Přeshraniční projekt „Lutra lutra“ zaměřený na výzkum a ochranu vydry v příhraničním regionu Krušných hor (2017–2020, Projekt Interreg V A – Ahoj sousede/ Hallo Nachbar), AG Naturschutzinstitut Region Dresden, ALKA Wildlife o. p. s. a Muzeum města Ústí nad Labem (přírodovědné odd., V. Beran). Více o projektu zde: …..

Přeshraniční projekt „Athene“ na záchranu sýčka obecného (2017–2020, Projekt Interreg V A – Ahoj sousede/ Hallo Nachbar), Umweltzentrum Dresden e. V., Ústav biologie obratlovců AV ČR a ČSO a Muzeum města Ústí nad Labem (přírodovědné odd., V. Beran). Více o projektu zde: ….

Projekt „Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce“ (2021–2023, TAČR/ETA). Partneři projektu Muzeum města Ústí nad Labem a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (přírodovědné odd., Z. Vařilová). Více o projektu zde: ….

ODBORNÁ Publikační činnost muzejníků od roku 2014

Články v impaktovaných periodikách:

2015

Vařilová Z., Přikryl R., Zvelebil J. (2015): Factors and processes in deterioration of a sandstone rock form (Pravčická brána Arch, Bohemian Switzerland NP, Czech Republic). – Zeitschrift für Geomorphologie, Vol. 59 (2015), Suppl. 1, Stuttgart, s. 81–101.

Vařilová Z., Kropáček J., Zvelebil J., Šťastný M., Vilímek V. (2015): Reactivation of mass movements in Dessie graben, the example of an active landslide area in the Ethiopian Highlands. Landslides, Vol. 12, Issue 5, s. 985–996. 

Kropáček J., Vařilová Z., Baroň I., Battacharya A., Eberle J., Hochschild V. (2015): Remote sensing for characterisation and kinematic analysis of large slope failures: Debre Sina landslide, Main Ethiopian Rift escarpment. Remote Sens. 2015, 7(12), s. 16183–16203.

2016

Briedis M., Beran V., Hahn S., Adamík P. (2016): Annual cycle and migration strategies of a habitat specialist, the Tawny Pipit Anthus campestris, revealed by geolocators. Journal of Ornithology 157(2): s. 619–626.

Greif V., Brček M., Vlčko J., Vařilová Z., Zvelebil J. (2016): Thermomechanical behavior of Pravcicka Brana Rock Arch (Czech Republic). –  Landslides, DOI 10.1007/s10346-016-0784-5, s. 1–15.

2018

Beran V., Horal D. a Vrána J. (2018): Population trends and diversification of breeding habitats of Peregrine Falcon (Falco peregrinus) in the Czech Republic since 1990. Ornis Hungarica 26/2, s. 121–129.

Kropáček, J., Vařilová, Z., Nyssen, J. (2018): Historical aerial and terrestrial photographs for the investigation of mass movement dynamics on the Ethiopian Highlands. Land Degradation & Development, 11 s. (publ. on-line: https://doi.org/10.1002/ldr.3220) ISSN 1099-145X

2019

Trýzna, M. (2019): A new species of the genus Morimotanthribus Senoh & Trýzna (Coleoptera: Anthribidae) from South China. Zootaxa, Vol. 4701, No. 4, s. 392–400.

2020

Briedis M., Beran V., Adamík P. a Hahn S. (2020): Integrating light-level geolocation with activity tracking reveals extraordinary nocturnal migration patterns of the Tawny pipit. Journal of Avian Biology 51 (9): e02546.

Trýzna M., Baňař P. (2020): A new species of Holophloeus Jordan (Coleoptera: Anthribidae) from eastern Madagascar with ecological notes on it and H. tuberosus (Fairmaire, 1897). Zootaxa 4732 (1): 79–98. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4732.1.3.

Články v recenzovaných periodikách:

2014

Beran V. (2014): Deformované končetiny u lindušky úhorní (Anthus campestris). Panurus 23, s. 110–111.

Štolba M., Rypka L. (2014): Soubor ostruh z Českého středohoří, Archeologie ve středních Čechách 18, s. 363–377.

Vařilová Z., Zvelebil J., Hubatka F., Beneš V., Frolka J. (2014): The application of non-destructive geophysical methods to assess the stability of the national nature monument of the Pravčická brána rock arch. AUC Geographica, 1/2014. Prague, s. 49–59.

2015

Hubková J. (2015): K podobám a rolím letákové publicistiky 16. a 17. století věnované problematice vztahů mezi Turky a křesťany. In: Historie – Otázky – Problémy  2/2014  (FFUK Praha 2015; číslo věnované příspěvkům z konference „Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem), s. 197–210.

Hubková J. (2015): Jan Zhořelecký, zhořelecké vévodství a poslední Lucemburkové v příležitostných zhořeleckých tiscích 17. století. In: Historie – Otázky – Problémy 1/2015  (FFUK Praha 2015; číslo věnované příspěvkům z kolokvia „Principy rodové a územní politiky posledních Lucemburků a jejich vliv na proměny České koruny“, 9.–10. 4. 2014 v Archivu hl. města Prahy), s. 46–61. 

Hubková J. (2015) [vyšlo 2016]: Ferdinand I. und seine erste Begegnung mit dem Königreich Böhmen  und Prag 1527 im Spiegel der zeitgenössischen Flugblätter und Flugschriften. HOP/HISTORIE – OTÁZKY – PROBLÉMY 7 (2/2015), Číslo věnované příspěvkům z mezinárodní konference Prag – Residenz des Habsburgers Ferdinand I.: 1526–1564, s. 42–59.

Hubková J. (2015) [vyšlo 2016]: K podobám a rolím M. Jana Husa na stránkách letákových tisků 16. století. Studia Comeniana et historica XLV (2015), č. 93–94: s. 65–106.

Poledník L., Poledníková K., Beran V. (2015): Vydra říční na toku Bílina. Bulletin VYDRA, 16, s. 62–74.

2016

Krsek M. (2016): Smutný konec krále šašků aneb Oberschlaraffa Devast. Ústecký sborník historický 2015/1–2. Muzeum města Ústí nad Labem, 2016: s. 57–69.

Nechyba M., Vařilová Z., Kotva P., Kropáček J., Zvelebil J. (2016): Combined methods for risk assessment of mass movement and erosion susceptibility in the Ethiopian Highlands. AUC Geographica, 1/2016: s. 17–28, Prague.

Šálek M., Beran V., Hanzlíková M., Kipson M., Molitor P., Praus L., Procházka V., Šimeček K., Vít P., Zeman V. (2016): Strnad zahradní (Emberiza hortulana) v České republice: změny početnosti a současné rozšíření v jádrových oblastech. Sylvia 52 (2016), s. 34–52.

Vrána J., Beran V. (2016): Sokol stěhovavý. Zpravodaj SOVDS 16: s. 24–27.

2017

Krsek M. (2017), „Ústí město mozaik“ aneb Ztráta respektu k exkluzivním mozaikovým dílům. Zprávy památkové péče 2017, 77 (3), s. 332–334.

Poledník L., Poledníková K., Beran V., Hlaváč V., Kranz A. (2017): Statistika nelegálního zabíjení vydry říční v České republice. Bulletin VYDRA, 17: 58–66.

Poledník L., Poledníková K., Větrovcová J., Beran V., Pavel V. (2017): Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2013-2017. Bulletin VYDRA, 17: 14–25.

2018

Hubková J. (2018): Die Festlichkeiten zu Ehren Kaiser Maximilian II. STUDIA RUDOLPHINA 17, Prague 2018, s. 33–66.

Poledníková K., Poledník L., Beran V. (2018): Norek americký – opravdový nepřítel? Živa, 2018, č. 5, s. 282–284.

2019

Hubková J. (2019): Pražský mír v letákové publicistice. Fontes Nissae 2018, č. 2, s. 94-107.

Hubková J. (2019): Die Festlichkeiten zu Ehren Kaiser Maximilian II. in der Flugschriftenpublizistik der Jahre 1549-1564. Studia Rudolphina č. 17-18, s. 35-65.

Hubková J. (2019): Pražský mír v letákové publicistice. Fontes Nissae 2018, č. 2, s. 94–107.

Hubková J. (2019): Die Festlichkeiten zu Ehren Kaiser Maximilian II. in der Flugschriftenpublizistik der Jahre 1549–1564. Studia Rudolphina č. 17–18, s. 35–65.

Myroniuk, J. (2019): Osvobození Duchcova a jeho první poválečné volby. Ústecký sborník historický 2016/2, s. 83–96.

Vařilová Z. (2019): 110 let od objevu Mohorovičicovy diskontinuity. – Československý časopis pro fyziku, 6/2019, sv. 69, s. 438–440.

2020

Hubková J. (2020): Alfred Piffl a jeho působení v ústeckém muzeu. Ústecký sborník historický 2017, 1–2, s. 59–76.

Hubková J. (2020): Pražský mír v letákové publicistice. Fontes Nissae XIX, 2018,
č. 2, s. 94–107.

Hubková J. (2020): Letáková publicistika k počátkům reformace na severočeských panstvích Salhausenů v kontextu s pozdějšími konfesně-kulturními rodovými aktivitami, Studia Comeniana et Historica XLIX (2019), č. 101–102, s. 118–148.

Vařilová Z. (2020): Pravčická brána v obležení výzkumníků. Československý časopis pro fyziku, č. 6/70 (2020), s. 408–416.

Odborná periodika vydávaná MMUL:

Ústecký sborník historický: časopis zaměřený na dějiny severních Čech a česko-saského pohraničí, česko-německé vztahy a dějiny Němců v českých zemích. Ústecký sborník historický vychází 2 x ročně a je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik schválený Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Více informací a pokyny pro autory naleznete zde: ……

Odborné knihy (kapitoly do knih):

2014

Houfek V. (2014): Das deutsche Bibliothekswesen in Böhmen. In: Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (edd.), Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800–1945). Münster – New York, s. 225–234.

Houfek V., Okurka T. (2014): Das deutsche Museums- und Ausstellungswesen in Böhmen. In: Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (edd.), Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800–1945). Münster – New York, s. 235–273.

Houfek V., Kaiserová, K. (2014): Aussig im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Auf dem Weg zum Zentrum der Deutschen in Böhmen? In: Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (edd.), Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800–1945). Münster – New York, s. 423–454.

Hubková J. (2014): Der Majestätsbrief Rudolfs II. und seine Rolle in Flugblattpolemiken des ersten Drittels des 17. Jahrhunderts. In: Jaroslava Hausenblasová – Jiří Mikulec – Martina Thomsen (edd.), Religion und Politik im frühneuzeitlichen Böhmen. Der Majestätsbrief Kaiser Rudolf II. von 1609, Stuttgart (Reihe Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa Band 46, GWZO Leipzig).

Okurka T. (2014): Die Deutschböhmische Ausstellung in Reichenberg 1906. In: Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (edd.), Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800–1945). Münster – New York, s. 371–391.

2015

Belis J., Belisová N., Červinková P. (2015): Krajina kovaných křížů. Praha, Národní muzeum, 277 s.

Krsek M. (2015): Transfery lidského potenciálu. In: Velímský T. – Kaiserová K. (eds.): Region na hranici, UJEP Ústí nad Labem 2015, s. 285–310.

Okurka T. (2015): ‘Witness to the Momentous Significance of German Labour in Bohemia’. Exhibitions in the German-speaking Regions of Bohemia before the First World War. In: Filipová M. (ed.): Cultures of International Exhibitions 1840–1940. Great Exhibitions in the Margins, Farnham 2015, s. 91–111.

2016

Beran V. (2016): Severočeské výsypky. – In: Klvaňová A. a kolektiv: Kam za ptáky v České republice, Grada: s. 214–224.

Houfek V., Kaiser V., Kolář M. (2016): Ernst Gustav Doerell, Ústí nad Labem, Statutární město Ústí nad Labem a Muzeum města Ústí nad Labem. Ústecká vlastivěda XII, 196 s.

Krsek M. (2016): Die Transfers vom menschlichenn Potential. In: Velímský T., Kaiserová K. (eds): Die Region an der Grenze. UJEP, Ústí nad Labem, 2015: s. 323–349.

Melanová M., Okurka T. (2016): Historie výstavy. – In: Habánová, A. (ed.): 1906 Německočeská výstava Liberec, Oblastní galerie Liberec, 2016, s. 12–63.

Okurka T. (2016): Průmysl. – In: Habánová, A. (ed.): 1906 Německočeská výstava Liberec, Oblastní galerie Liberec, 2016, s. 64–89.

Okurka T. (2016):„Vynikající hospodářský a národní čin“. Průmyslové a všeobecné výstavy v Čechách 1891-1914. Aktéři a jejich motivace. Praha, Scriptorium, UJEP, 250 s.

Vařilová Z. (2016):  Elbe Sandstones. – In: Pánek T., Hradecký J. (eds.): Landscapes and Landforms of the Czech Republic, World Geomorphological Landscapes, Cham, Springer: s. 123–137. 

2017

Čekalová S. A., Balášová M., Belisová N., Čech P., Derner K., Havrlant J., Holodňák P., Kypta J., Lissek P., Merglová Pánková L., Myšička M., Ondráčková L., Roth Heege E., Soukup M., Soukupová M., Šrejber A., Šrejberová J., Volf P., Wiesnerová E., Žegklitz J. (2017): Svět kachlových kamen: kachle a kachlová kamna severozápadních Čech. V Mostě: Oblastní muzeum v Mostě, 2017, 263 s.

Hubková J. (2017): Přemysl Oráč a říšský sněm roku 1619 ve Frankfurtu. In: Zemanová M. ed., Zeman V. (eds.), Přemysl Oráč se vrací domů aneb Staré pověsti české. Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně ÚSGS FF, 2017, s. 29–43.

Krsek M., Vrabcová V. (2017): 110 let od Lumpeparku k moderní zoologické zahradě 1908-2018. Ústí nad Labem: Zoologická zahrada Ústí nad Labem, 2017, 46 s.

Krsek M. (2017): Boj o zrno z Královského pole. Stadická tradice prostředkem česko-německého potýkání. In: Zemanová M. ed., Zeman V. (eds.), Přemysl Oráč se vrací domů aneb Staré pověsti české. Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem, Univerzita J.E. Purkyně ÚSGS FF, 2017, s. 52–73.

Poledníková K., Poledník L., Beran V., Mináriková T., Hlaváč V., Větrovcová J., Husáková L., Vadlejch J., Bártová E., Hájková P. (2017): Sběr a analýzy uhynulých vyder v České republice. ALKA Wildlife, 30 s.

Janák J., Jeništa J., Jeništová K., Laníková I., Mertová M., Preclík J., Strakoš M. (2017): Kapitoly z výtvarné kultury města Přerova, statutární město Přerov, s. 112–124.

2018

Belis J., Beran V., Bultas P., Houfek V., Houfková H., Hubková J., Kaiser V., Krsek M., Okurka T., Preclík J., Rypka L., Spružina J., Vařilová Z., Vařilová Z., Vodáková M. a Wiesnerová E. (2018): 140 let muzejnictví na Ústecku: slovníková příručka. Muzeum města Ústí nad Labem, Vydání první, 285 s. Ústí na Labem. ISBN 978-80-86475-17-2.

Houfek V., Kaiserová K. (2018): Der „Elbeverein“ im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In: Martin A., Fischer N. (Hg.), Die Elbe: über den Wandel eines Flusses vom Wiener Kongress (1815) bis zur Gegenwart. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag GmbH; Stade: Verlag des Landesverbandes Stade e.V., 2018, s. 453–462.

Hubková J. (2018): Tištěný leták jako neperiodické polyfunkční médium v komunikaci raného novověku. In: Marta Hradilová, Marie Tošnerová (eds.): Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku. Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, Praha, s. 133–158. ISBN 978-80-87782-83-5

Krsek M. (2018): Neznámí hrdinové mluvili i německy. 1. vydání. Praha, Česká televize, Albatros Media a. s., 213 s. Edice ČT. ISBN 978-80-7448-076-8 (Albatros Media a. s.), ISBN 978-80-7404-244-7 (Česká televize)

Krsek M. (2018): Vznik republiky v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem 2018. 52 s. ISBN 978-80-86475-37-0

Krsek M., Lentwojt A. (2018): Narušitelé hranic/Abgemacht! Příběhy z česko-saské hranice/Sächsisch-Böhmische Grenzgeschichten, Dresden – Ústí nad Labem 2018. 37 stran. 978-80-86475-38-7 (Muzeum města Ústí nad Labem) ISBN 978-3-00-059474-8 (Entwicklungsforum Dresden)

Krsek M. (2018): Eltisova vila. In: Rybánský, J. (ed.), Almanach ke 150. výročí povýšení Varnsdorfu na město. Varnsdorf, Oblastní muzeum v Děčíně, 2018, s. 17–24.

Krsek M. (2018): Nález pozůstalosti stavitele lodí Adolfa Gaubeho z Roztok u Povrlů. In: Ďurčanský M., Plavec M. (eds.), Labe v proměnách věků. Praha, Národní technické muzeum, 2018, s. 121–144.

Krsek M. (2018): Berühmte Marken – Made in Ústí nad Labem. Aspekte der Wirtschaftsgeschichte (2015), Dokumentation der Tagungen der Arbeitsgemeinschaft für kulturelle Heimatsammlungen (ed. Mohr K.), in: Quellen und Studien zur Geschichte und Kultur der Sudetendeutschen, Band 8, München 2018,
s. 25–46.

Myroniuk J. (2018): Reflexe vzniku republiky na severu Čech. In: Rok 1918 na Ústecku. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2018, s. 102–118.

Myroniuk J. (2018): Rovnost jako zajatecký tábor pro Němce 1945–1949. In: České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. Hradec Králové: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2018, s. 277–284.

Okurka T. (2018): Divadlo svobody v době nesvobody. Činoherní studio v Ústí nad Labem v období tzv. normalizace. In: Rokoský, J., Veselý, M. (eds.), Za svojí ideou, za svým cílem. Ústí nad Labem, Brno. FF UJEP, Doplněk, 2018, s. 463–495. ISBN 978-80-7561-113-0

Okurka T. (2018): Deutsche Gegner des Nationalsozialismus in den böhmischen Ländern = Němečtí odpůrci nacismu v českých zemích. In: Dennenberg, Lars-Arne, Böhmen ist mein Heimatland! Deutsche und Tschechen in Nordböhmen 1918–1945 = Země česká, domov můj! Němci a Češi v severních Čechách 1918–1945. Königsbrück: Via Regia Verlag, 2018, s. 92-99. ISBN 978-3-944104-26-3

2019

Hubková J. (2019): Letáková publicistika jako pramen k šíření reformačních myšlenek mezi Wittenbergem a panstvím Salhausenů v Čechách v letech 1517–1525. In: Sola fide – Pouhou vírou. Luterská šlechta na Ústecku a Děčínsku a její kulturní dědictví. Katalog výstavy konané na zámku v Děčíně 25. dubna – 30. září 2018, Ústí nad Labem 2019, s. 179–187.

Hubková, J. (2019): Mezikonfesní dialog a výměna myšlenek v českém a německém jazykovém prostoru 16.–18. století na příkladu a ohlasu překladatelského díla Michala Longolia Bořislavského. In: Marcela Zemanová, Václav Zeman (eds.), Reformace v německojazyčných oblastech českých zemí (1517–1945). Ústí nad Labem, Univerzita J.E.Purkyně, Muzeum města Ústí nad Labem, 2019, s. 87–109.

Hubková J. (2019): Odraz přítomnosti a působení českých panovníků v Lužicích
a Slezsku v letákové publicistice 16. a 17. století. In: Lenka Bobková – Mlada Holá (eds.), Mocensko-politická prezentace a reprezentace českých králů v Lužicích a Slezsku (14. – první polovina 17. století). HOP/Historie – Otázky – Problémy 2/19, ročník 11, s. 162–180.

Káčerik, A. (2019): Archeologická sonda krajinou Českého středohoří aneb ztráta „materiální paměti“. In: Archeologie severozápadních Čech, č. 1. Sborník k poctě Milanu Zápotockému. Ústí nad Labem, s. 45–64.

Kaiser, V., Karlíček, P., Preclík, J. (2019): Rudolf Jenatschke, kněz posedlý fotografií. Ústí nad Labem: Statutární město Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem, 2019. 317 s.

Krsek M. (2019): Vznik republiky v Ústeckém kraji. Druhé doplněné vydání. Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem, 2019. 52 stran.

2020

Adamovič, J., Vařilová, Z. (2020): Geologická stavba. – in: Vařilová, Z. (ed.): Geologie Českosaského Švýcarska:  39–107. Ústí nad Labem.

Káčerik A. (2020): Historické úvozové cesty v Nové Vsi v Horách na Mostecku v kontextu studia poznání středověkého osídlení české strany Krušných hor. In: K. Tomková – N. Venclová (eds.), Krajinou archeologie, krajinou skla. Studie věnované PhDr. Evě Černé. Praha – Most, 69–77.

Vařilová Z., Mikuláš, R. (2020): Geomorfologie pískovcových hornin. – in: Vařilová, Z. (ed.): Geologie Českosaského Švýcarska:  133–228. Ústí nad Labem.

Vařilová Z., Adamovič, J. (2020): Významné geologické lokality. – in: Vařilová Z. (ed.): Geologie Českosaského Švýcarska:  461–515. Ústí nad Labem.