Muzeum – věda a výzkum

Kromě shromažďování regionálních a specializovaných sbírek patří mezi hlavní činnosti Muzea také dokumentační, vědecká a výzkumná činnost, zpracovávání odborných posudků, recenzí a expertíz, včetně spolupráce s relevantními českými a zahraničními subjekty. S naučně-populárními i výhradně odbornými výstupy úzce souvisí prezentace získaných výsledků ve formě přednášek, konferencí, výstav a také bohatá publikační činnost.

Hlavní témata odborného zájmu muzejníků

Pracovníci historického oddělení se v oblasti vědecko-výzkumné činnosti specializují na dějiny česko-německého soužití od raného středověku do 20. století s regionálním důrazem na severozápadní Čechy, v některých oblastech pojímají problematiku s celozemským záběrem. K hlavním dlouhodobě řešeným historickým tématům náleží:

 • letáková publicistika 16. a 17. století k různým politickým, kulturním, náboženským i ekonomickým tématům, včetně reflexe mincovních poměrů
 • průmyslové dějiny severozápadních Čech, explicitně dějiny firmy Schicht
 • architektura českých Němců v 19. a 20. století
 • výstavnictví v německojazyčných oblastech Čech
 • podmalba na sklo
 • němečtí antifašisté z Československa
 • nákladní a osobní plavba na Dolním Labi a v Sasku
 • záchranné průzkumy v terénu (likvidace pozůstalostí, demolice obytných a průmyslových areálů apod.)
 • počátky systematické muzejní fotodokumentace

Muzeum města Ústí nad Labem je oprávněnou organizací k provádění archeologických výzkumů v rámci bývalého okresu Ústí nad Labem. V rámci tohoto oprávnění zajišťuje archeologické oddělení muzea záchranné archeologické výzkumy vyvolané stavební činností. Realizuje ale i vlastní prospekční a odbornou činnost. K hlavním tématům, kterým se muzejní archeologové v posledních letech věnují, patří:

 • Pravěké a raně středověké nálezy z horských přechodů východní části Krušných hor (společně s Oblastním muzeem a Galerií v Mostě)
 • Hrbovice 2017, vyhodnocení záchranného archeologického výzkumu na polykulturní pravěké lokalitě
 • Doba římská a stěhování národů na Ústecku a Teplicku
 • Nálezy římsko-provinciální spotřební keramiky v Čechách
 • Dějiny archeologického bádání na Ústecku a Teplicku
 • Ústecká šibenice
 • Chlumec–Horka v raném středověku

V rámci dokumentace stavu životního prostředí Ústeckého kraje byla realizována řada projektů jak krátkodobých, tak i dlouhodobých. V době klimatických změn a intenzivní stavební činnosti v regionu je důležitým posláním odborný monitoring změn probíhajících v přírodě Ústecka a zachování informací o stávajícím stavu pro budoucí generace. K hlavním dlouhodobě řešeným přírodovědným tématům náleží:

 • výzkum ptačích společenstev hnědouhelných velkolomů Ústeckého kraje
 • mapování rozšíření ptáků v Ústeckém kraji, metodické sčítání a kroužkování ptáků
 • ochrana a monitoring raroha velkého a sokola stěhovavého (včetně zajišťování vhodných hnízdních příležitostí)
 • monitoring a studium ohrožených druhů (vydra říční, sýček obecný, ad.)
 • sledování rozšíření vybraných botanických druhů v Ústeckém kraji
 • inventarizační průzkumy motýlů (Lepidoptera) a vybraných druhů brouků (Coleoptera) Ústeckého kraje
 • faunistický průzkum motýlí fauny na vybraných lokalitách v Ústeckém kraji
 • geologický a geomorfologický výzkum pískovcového fenoménu Českého Švýcarska
 • terénní průzkum lomů a starých dobývek

Působnost ústeckých muzejníků se však neomezuje pouze na výzkum v regionálním měřítku. Vzhledem k odborné specializaci pracovníků přírodovědného odd. probíhají výzkumné práce také v zahraničí v rámci širších řešitelských týmů, zejména pak ve spolupráci s univerzitami a vědeckými ústavy (např. Německo, Etiopie, Madagaskar, Čína, ad.).

Podrobné informace o všech odborných aktivitách pracovníků jednotlivých odd. naleznete ve výroční zprávě (další informace k činnostem jednotlivých odd. zde: archeologické odd., historické odd., přírodovědné odd., knihovna).

VÝSLEDKY VĚDY A VÝZKUMU

 • Projekty řešené jménem Muzea města Ústí nad Labem (2019-2021):

Projekt „Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce“ (TAČR/ETA TL05000407, 2021–2023, Muzeum města Ústí nad Labem a UJEP)

Přeshraniční projekt „Lutra lutra“ zaměřený na výzkum a ochranu vydry v příhraničním regionu Krušných hor (2017–2020, Projekt Interreg V A – Ahoj sousede/ Hallo Nachbar 100305303), AG Naturschutzinstitut Region Dresden, ALKA Wildlife o. p. s. a Muzeum města Ústí nad Labem.

Přeshraniční projekt „Athene“ na záchranu sýčka obecného (2017–2020, Projekt Interreg V A – Ahoj sousede/ Hallo Nachbar  100284637), Umweltzentrum Dresden e. V., Ústav biologie obratlovců AV ČR a ČSO a Muzeum města Ústí nad Labem.

 • Publikace (2019-2021):

Odborné články (Jimp, Jsc, Jost)

2021

Ježek J., Oboňa J., Manko P., Trýzna M. (2021): Moth flies (Diptera: Psychodidae) of the northern Hercynian Mountains and adjacent localities (Czech Republic). Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, č. 70, s. 135–182.

Kroufek R, Nepraš K, Musil J, Filipová L. (2021): EFFECT OF OUTDOOR EDUCATION AND STAY IN NATURE ON PUPILS ‚PHYSICAL AND PSYCHICAL HEALTH. EduPort. 2021;5(2):35-49. doi: 10.21062/edp.2022.001. https://eduport.pf.ujep.cz/artkey/edp-202102-0007_effect-of-outdoor-education-and-stay-in-nature-on-pupils-physical-and-psychical-health.php

Moravec J., Trýzna M. (2021): New or rare Madagascar tiger beetles—23. Physodeutera (Toxoma) lokobensis sp. nov., a new species close to Ph. (T.) conturbata Moravec, Ph. (T.) sulcoprothoracica (W. Horn) and Ph. (T.) dubia (Mařan), with revised type designation of the latter (Coleoptera: Cicindelidae). Zootaxa 5060 (2), s. 151–182.

Moravec J., Trýzna M. (2021): New or rare Madagascar tiger beetles—24. Pogonostoma (Microgeniatum) signifemorale sp. nov. with revised key to species of the subgenus Microgeniatum Rivalier (Coleoptera: Cicindelidae). Zootaxa 5081 (4), s. 524–534.

Oñate-Casado J., Porteš M., Beran V., Petrusek A., Petrusková T. (2001): An experience to remember: lifelong effects of playback-based trapping on behaviour of a migratory passerine bird. Animal Behaviour 182, 19-29. https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2021.09.010.

Strejček J., Blažej L., Trýzna M., Škoda R., Bauer P. (2020): Fytofágní brouci Labských pískovců (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea). Phytophagous beetles of the Elbe Sandstones (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní vědy, č. 38, s. 63–201. (vyšlo v roce 2021)

Trýzna M., Baňař P. (2021): Description of a new genus and species, Portentus marschneri (Coleoptera: Anthribidae), from Penang National Park, Malaysia. Zootaxa 5004 (4), s. 551–563.

Trýzna M., Baňař P. (2021): Review of the genus Merarius Fairmaire (Coleoptera: Anthribidae), with description of two new species from China. Zootaxa 5020 (2), s. 367–383.

Trýzna M., Horák J., Holuša J. (2021): Open canopy increases the species richness of fungus weevils in Madagascar forests. Forest Ecology and Management 480, s. 1–17.

Volf J., Beneš Z., Kočár P., Kočárová R., Rypka, L. (2021): Sídliště z doby římské v Plaňanech (okr. Kolín) v poloze U silnice. Sonda do podoby osídlení z konce 2. až 4. století v okolí pohřebiště Dobřichov-Třebická. Archeologie ve středních Čechách 25, s. 567-638.

2020

Briedis M., Beran V., Adamík P. a Hahn S. (2020): Integrating light-level geolocation with activity tracking reveals extraordinary nocturnal migration patterns of the Tawny pipit. Journal of Avian Biology 51 (9): e02546.

Hubková J. (2020): Pražský mír v letákové publicistice. Fontes Nissae XIX, 2018, č. 2, s. 94–107.

Hubková J. (2020): Letáková publicistika k počátkům reformace na severočeských panstvích Salhausenů v kontextu s pozdějšími konfesně-kulturními rodovými aktivitami, Studia Comeniana et Historica XLIX (2019), č. 101–102, s. 118–148.

Hubková J. (2020): Alfred Piffl a jeho působení v ústeckém muzeu. Ústecký sborník historický 2017, 1–2, s. 59–76.

Trýzna M., Baňař P. (2020): A new species of Holophloeus Jordan (Coleoptera: Anthribidae) from eastern Madagascar with ecological notes on it and H. tuberosus (Fairmaire, 1897). Zootaxa 4732 (1): 79–98. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4732.1.3.

Vařilová Z. (2020): Pravčická brána v obležení výzkumníků. Československý časopis pro fyziku, č. 6/70 (2020), s. 408–416.

2019

Hubková J. (2019): Pražský mír v letákové publicistice. Fontes Nissae 2018, č. 2, s. 94–107.

Hubková J. (2019): Die Festlichkeiten zu Ehren Kaiser Maximilian II. in der Flugschriftenpublizistik der Jahre 1549–1564. Studia Rudolphina č. 17–18, s. 35–65.

Myroniuk J. (2019): Osvobození Duchcova a jeho první poválečné volby. Ústecký sborník historický 2016/2, s. 83–96.

Trýzna M. (2019): A new species of the genus Morimotanthribus Senoh & Trýzna (Coleoptera: Anthribidae) from South China. Zootaxa, Vol. 4701, No. 4, s. 392–400.

Vařilová Z. (2019): 110 let od objevu Mohorovičicovy diskontinuity. – Československý časopis pro fyziku, 6/2019, sv. 69, s. 438–440.

Odborná kniha (B)

Zemanová M., Zeman V. (ed) (2021): Svět a jelen od Schichta. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, 2021. 184 s. ISBN 978-80-7561-272-4 (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem), 978-80-86475-54-7 (Muzeum města Ústí nad Labem)

Vařilová Z. (ed.) (2020): Geologie Českosaského Švýcarska. Správa NP České Švýcarsko, Muzeum města Ústí nad Ústí nad Labem a Ústecký kraj, 2020, 576 s. ISBN 978-80-87620-20-5 (Správa NP ČŠ), ISBN 978-80-86475-47-9 (Muzeum města Ústí nad Labem), ISBN 978-80-88140-31-3 (Ústecký kraj)

Trefný M. (ed.) (2019): Archeologie severozápadních Čech 1., Sborník k poctě Milanu Zápotockému. Muzeum města Ústí nad Labem; Teplice: Regionální muzeum v Teplicích; Roudnice nad Labem: Podřipské muzeum, 2019. 237 stran. ISBN 978-80-86475-48-6 (Muzeum města Ústí nad Labem), 978-80-85321-88-3 (Regionální muzeum v Teplicích), 978-80-86924-25-4 (Podřipské muzeum Roudnice nad Labem).

Zemanová M., (ed.) a Zeman, V., (ed.) (2019): Reformace v německojazyčných oblastech českých zemí (1517-1945). Muzeum města Ústí nad Labem a Univerzita J. E. Purkyně, 2019. 238 stran. ISBN 978-80-86475-44-8 (Muzeum města Ústí nad Labem), 978-80-7561-179-6 (Univerzita J. E. Purkyně).

Kapitola v odborné knize (C)

2021

Zeman L., Konůpek J., Konůpková Horváthová J., Černý Z., Hanzlík J., Krsek M., Děd S., Němec R., Zeman J., Zeman V. (2021): Heimatstil. Architektura ve službách vlasti a národa, Národní památkový ústav, Uzemní odborné pracoviště v Lokti, 2021, 309 s.

Hubková J. (2021): Friedrichs V. von der Pfalz Ansichten über den Böhmischen Ständeaufstand und seine Motivation zur Annahme der Böhmischen Krone. In: Bůžek V. (Hrsg.): Der Böhmische Ständeaufstand 1618-1620. Akteure, Gegner und Verbündete. Aschendorff Verlag, Münster 2021, s. 269-285.

2020

Káčerik A. (2020): Historické úvozové cesty v Nové Vsi v Horách na Mostecku v kontextu studia středověkého osídlení české strany Krušných hor: In.  Tomková K., Vencová N. (eds.): Krajinou archeologie, krajinou skla. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2020. s. 69-78.

Káčerik A. (2020): Historické úvozové cesty v Nové Vsi v Horách na Mostecku v kontextu studia poznání středověkého osídlení české strany Krušných hor. In: K. Tomková – N. Venclová (eds.), Krajinou archeologie, krajinou skla. Studie věnované PhDr. Evě Černé. Praha – Most, 69–77.

2019

Hubková J. (2019): Odraz přítomnosti a působení českých panovníků v Lužicích
a Slezsku v letákové publicistice 16. a 17. století. In: Lenka Bobková – Mlada Holá (eds.), Mocensko-politická prezentace a reprezentace českých králů v Lužicích a Slezsku (14. – první polovina 17. století). HOP/Historie – Otázky – Problémy 2/19, ročník 11, s. 162–180.

Hubková J. (2019): Letáková publicistika jako pramen k šíření reformačních myšlenek mezi Wittenbergem a panstvím Salhausenů v Čechách v letech 1517–1525. In: Sola fide – Pouhou vírou. Luterská šlechta na Ústecku a Děčínsku a její kulturní dědictví. Katalog výstavy konané na zámku v Děčíně 25. dubna – 30. září 2018, Ústí nad Labem 2019, s. 179–187.

Stať ve sborníku (D)

2021

Krsek M. (2021): Schichtova epopej a její nacionální a hospodářský význam. Svět a jelen od Schichta, 2021, s. 37-68.

Zeman L., Konůpek J., Konůpková Horváthová J., Černý Z. †, Hanzlík J., Krsek M., Děd S., Němec R., Zeman J., Zeman V. (2021): Heimatstil. Architektura ve službách vlasti a národa, Národní památkový ústav, Uzemní odborné pracoviště v Lokti, 2021.

2019

Káčerik, A., Peřina, I. (2019): Kostel sv. Mikuláše v Lounech, archeologické a stavební detaily z výzkumu v roce 2016. In: Havrlant, Mareš, J., Rudolfová, P., Vostřel, M. (eds.), Poohří 8, Sborník z konference konané na Novém Hradu v Jimlíně 18. – 19. října 2018, č. 1/2019. Louny, s. 73–84.

 • Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap)

Krsek M. a Quiring C. (2021): Hans Richter – průkopník moderny v Sasku a Čechách. Hans-Richter.eu, 2021. https://hans-richter.eu/cs/hans-richter-cs/

 • Konference a workshopy pořádané/spolupořádané Muzeem města Ústí nad Labem (M)

27. ústecké kolokvium: Poslední rok druhé světové války na území Říšské župy Sudety a Protektorátu Čechy a Morava 1944-1945, Společnost pro dějiny Němců v Čechách a Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP v Ústí n. L. ve spolupráci s Collegiem Bohemicem, Archivem a Muzeem města Ústí nad Labem, 21.–22. 10. 2021, Ústí nad Labem.