Přírodověda

Botanika

Sbírku tvoří k 31.03.2018 7.888 přírodnin. Jedná se o sušené a lisované rostliny, většinou vyšší byliny. Předměty pochází převážně z Čech, nejčastěji jsou zastoupené severozápadní Čechy. Pouze jednotlivosti byly nasbírány na Moravě a Slovensku…více

Geologie

Sbírku tvoří takřka třicet tisíc vzorků hornin, zkamenělin, nerostů a petrografických výbrusů ze severozápadních Čech. K významným kolekcím patří nerosty z lokality Mariánská hora v Ústí nad Labem, zeolity Českého středohoří, dokladové vzorky a petrografické výbrusy ke geologickému mapování Českého středohoří prováděnému prof. J. E. Hibschem začátkem minulého století. Část sbírky tvoří také křídové a třetihorní zkameněliny z významných regionálních lokalit a kolekce kostí pleistocenních obratlovců…více

Entomologie

Sbírkové předměty pochází většinou z Čech, zejména jsou zastoupené severozápadní Čechy. Jednotlivosti jsou z Moravy a jako srovnávací materiál je zastoupena i fauna Evropy. Sbírka je rozčleněna na sbírku motýlů, brouků, mravenců, pestřenek a ostatní hmyz. Většinou se jedná o suché preparáty hmyzu a jejich vývojových stadií a u Hymenopter i některých hnízd (vosy, sršně, mravenci). Sbírku tvoří více než 81000 předmětů.

Zoologie

Sbírku tvoří dermoplastické preparáty obratlovců, především ptáků. Je zde také malá kolekce ptačích hnízd a vajec a schránek měkkýšů. Sbírku tvoří kolem 1500 kusů přírodnin nebo jejich souborů. Materiál pochází ze severozápadních Čech, u velké části dermoplastických preparátů však lokality chybí.


Pracovníci:

Mgr. Václav Beran
vedoucí oddělení, kurátor zoologické sbírky
beran@muzeumusti.cz

Mgr. Bc. Ladislava Filipová, Ph.D.
kurátorka herbáře
filipova@muzeumusti.cz

RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D.
vědecký tajemník, geoložka, kurátorka geologické sbírky
varilova@muzeumusti.cz

Ing. Miloš Trýzna, Ph.D.
kurátor entomologické sbírky
tryzna@muzeumusti.cz

Jiří Spružina
kurátor entomologické sbírky
spruzina@muzeumusti.cz