Muzejní publikace

Příspěvky k ústecké vlastivědě


Vydavatel:
Muzeum města Ústí nad Labem
Masarykova 1000/3
400 01 Ústí nad Labem

Periodicita:
2x ročně (příp. doplněné o monotematická čísla)


Náklad:

500 / 1000 ks

ISSN 1213-1873

Historie a poslání časopisu:
Příspěvky k ústecké vlastivědě jsou naučně-populárním nerecenzovaným periodikem. V roce 2012 bylo obnoveno jeho vydávání a po více než deseti letech vyšel 4. svazek, od té doby vychází pravidelně. Časopis je zaměřen na regionální tematiku, seznamuje čtenáře s bohatou činností našeho muzea, prací muzejníků i zajímavostmi z přírody a historie zdejšího kraje.

Redakční rada:
Mgr. Václav Beran, Mgr. Václav Houfek, Helena Houfková, Mgr. Petr Karlíček, Ph.D, Mgr. Martin Krsek, Mgr. Eliška Wiesnerová

Vedoucí redaktor (kontakt pro informace a dotazy):
RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D.
tel.: 475 210 937 e-mail: varilova@muzeumusti.cz

Pokyny pro autory: Pokyny pro autory | (296 KB)

Starší čísla ke stažení: ZDE


Ústecký sborník historický

Cenzovaný odborný časopis (od r. 2010)

Vydavatel:
Muzeum města Ústí nad Labem
Masarykova 1000/3
400 01 Ústí nad Labem

Periodicita:
2x ročně

Náklad:

300 ks

ISSN 0231-9349


Vedoucí redaktor:
Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.

Redakční rada:
Předseda: Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (Archiv hl. města Prahy)

Členové:
Mgr. Václav Houfek (Muzeum města Ústí nad Labem)
Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. (Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
Doc. PhDr. Petr Lozoviuk, Ph.D. (Katedra antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni)
Doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. (Katedra historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice)
PhDr. Jiří Petráš (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích)
Prof. PhDr. et ing. Jan Royt (Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. (Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)

Poslání časopisu:

Ústecký sborník historický je odborný časopis pro dějiny severozápadních a severních Čech. Časopis je především koncipován jako regionální s možnými lokálními přesahy. Vzhledem k postavení regionu jsou dalšími tematickými okruhy česko-saské pohraničí, česko-německé vztahy a dějiny Němců v českých zemích. Cílem časopisu je přinášet kvalitní vědecké studie a odborné materiály k výše uvedeným tématům, stejně jako aktuální informace o historické práci.

Historie časopisu:

První číslo Ústeckého sborníku historického bylo vydáno v roce 1966 a do roku 2005 vyšlo v Ústí nad Labem celkem čtrnáct svazků. Vydavatelsky se o ně staraly Archiv města Ústí nad Labem (dříve Státní okresní archiv Ústí nad Labem) a Muzeum města Ústí nad Labem (dříve Okresní vlastivědné muzeum Ústí nad Labem), od roku 2001 se na vydávání Ústeckého sborníku historického podílely také Ústav slovansko-germánských studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ústav humanitních studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. V letech 2010–2012 byla vydavatelem Ústeckého sborníku historického Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, od roku 2013 je vydavatelem Muzeum města Ústí nad Labem.
Ústecký sborník historický byl jedním z vůbec prvních odborných periodik v češtině, které se systematicky věnovaly regionálním dějinám severozápadních a severních Čech. Od samého počátku se na něm podílely přední osobnosti regionálního dějepisectví. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století se stal i významným prostorem pro publikační činnost k českým dějinám, kde publikovali např. Eduard Maur, František Šmahel, Jan Havránek, Jiří Pešek nebo Jiří Kořalka. Z řady svazků všeobecného charakteru svým významem vybočují monotematické svazky, jako například svazek z roku 1968 věnovaný událostem v regionu na konci roku 1918 a tři svazky z let 2001-2004, které vyšly s podtitulem „Gotické umění a jeho historické souvislosti“ a byly věnovány medievalistice severních a severozápadních Čech.

Pokyny pro autory:

V časopise je možné publikovat v následujících rubrikách: studie, materiály, recenze, zprávy. Příspěvky v rubrice „studie“ by neměly přesáhnout 50 normostran textu včetně poznámkového aparátu (1 strana = 1800 znaků včetně mezer), příspěvky v rubrice „materiály“ by měly mít max. 30 normostran, recenze max. 5 normostran a zprávy max. 3 normostrany. Přijímáme příspěvky v českém, německém a anglickém jazyce. Příspěvky do rubrik „studie“ a „materiály“ zasílejte s krátkým resumé a klíčovými slovy. Příspěvky mohou být doplněny obrazovými materiály, přičemž povinností autora je vypořádání jejich autorských práv.
V textu nepoužívejte dělení slov, poznámky uvádějte pod čarou.
Rukopisy zpracované v textovém editoru MS-Word nebo editoru kompatibilním s prostředím MS-Windows zasílejte v elektronické formě na e-mailovou adresu okurka@muzeumusti.cz nebo na paměťovém médiu na níže uvedenou adresu redakce.
Původní vědecké nebo přehledové stati podléhají nezávislému recenznímu řízení, ze kterého vzejdou nejméně dva posudky. Autoři jsou povinni zapracovat připomínky redakční rady a recenzentů do vlastního textu. Redakční rada si vyhrazuje právo vyřadit rukopisy, které recenzenti nedoporučí k tisku, případně další rukopisy, které nebudou shledány jako odborně způsobilé. U příspěvků určených k publikování provede redakce redakční úpravy a autor bude před publikováním vyzván k provedení autorských korektur.

Citační úzus odpovídá citačnímu úzu Českého časopisu historického.


Adresa redakce:
Muzeum města Ústí nad Labem
Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.
Masarykova 1000/3
400 01 Ústí nad Labem

Kontakt pro informace a dotazy:

Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D., tel.: 475 210 937 e-mail: okurka@muzeumusti.cz