Knihovna

Služby knihovny

Otevírací doba:

září – červen
Úterý až pátek 9 – 17 hodin

červenec a srpen:
Úterý a čtvrtek 10 – 16 hodin

Návštěva knihovny v jiných časech je možná po předchozí domluvě.
Prostřednictvím on-line katalogu je možné požadované dokumenty předem objednat.

Muzejní knihovna se nachází v přízemí Muzea města Ústí nad Labem. Knihovna je veřejně přístupná a její služby můžete využívat bez nutnosti dlouhodobé registrace. Před zapůjčením knih a časopisů je nutné vyplnit badatelský list a předložit průkaz totožnosti nebo průkaz studenta.
Volně jsou k dispozici aktuální výtisky časopisů, PC s přístupem na internet, Wifi připojení. Za poplatek a podle pravidel uvedených v Knihovním řádu lze objednat kopie dokumentů.

Meziknihovní výpůjční služba pro knihovny

Výpůjčky prostřednictvím MVS poskytujeme podle zákona 257/2001 Sb.  Z půjčování jsou vyňaty dokumenty vydané před rokem 1900 a knihy zvláště vzácné nebo ohrožené. Žádající knihovna za ně ručí po celou dobu zapůjčení a smí je půjčit pouze prezenčně.

Kopii dokumentu provedeme za úhradu podle platného ceníku Muzea města Ústí nad Labem.

Kontakt:
Muzeum města Ústí nad Labem
Knihovna
Masarykova 3
400 01 Ústí nad Labem
knihovna@muzeumusti.cz

IČO 00361321
bankovní spojení 5433411/0100
sigla ULE301

tel.: +420 475 210 937


Historie muzejní knihovny

Knihovna je součástí muzea od jeho založení v roce 1876. Od roku 2002 je knihovna zapsána v registru knihoven Ministerstva kultury ČR jako veřejná knihovna, a je přístupná široké  veřejnosti. Knihy jsou půjčovány pouze prezenčně, návštěvníci studovny se musí řídit knihovním řádem. V roce 2002 knihovna převzala fond knihovny Archivu města Ústí n. L. Součástí knihovny je rovněž knihařská dílna.

Oborově je knihovna zaměřena zejména na vlastivědnou literaturu vztahující se k Ústí nad Labem a okolí a na dějiny českých Němců. Fond je rozdělen na tři části   ̶  regionální literaturu, odbornou literaturu a periodika.

Sbírka regionálních tisků obsahuje literaturu od počátku 19. století vztahující se tematicky k Ústí nad Labem a okolí. V současné době čítá tato sbírka cca 8.000 výtisků knih, periodik, sborníků, výstavních katalogů, výročních zpráv apod. Soustředěna je zde i sbírka beletrie od autorů, kteří svým životem nebo svým dílem jsou našemu regionu blízcí. V nejstarší části knihovny se nacházejí významné práce k dějinám Ústecka, např. dějiny města Ústí nad Labem od F. Sonnewenda z roku 1844.

Další částí knihovny je tzv. odborná knihovna, ve které je soustředěna základní literatura k hlavním sbírkovým a zájmovým okruhům muzea. Zahrnuje, kromě všeobecných encyklopedií a slovníků, knihy, časopisy a další materiály z oborů historie, archeologie, přírodních věd, umění, vlastivědy, muzeologie bez ohledu na region.

Historický knižní fond, obsahující staré tisky, prvotisky a rukopisy, tvoří podsbírka starých tisků a děkanská knihovna. K nejvzácnějším svazkům knihovny patří dvojdílný kancionál literátského bratrstva při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí n. L. Do roku 1661 je datována jedna z nejstarších regionálních publikací této sbírky, dílo císařského rychtáře v Ústí nad Labem Christiana Friedricha Windische von Aschenfeldt, který se věnoval genealogii rodu Salhausenů ze Svádova.


PRACOVNÍCI

Helena Houfková
vedoucí odděleníkurátorka sbírky starých tisků, knihovnice
houfkova@muzeumusti.cz

Ludmila Netušilová
knihovnice, meziknihovní výpůjční služba
netusilova@muzeumusti.cz

Terezie Suchánková, DiS
rodičovská dovolená
knihovnice, výměna publikací
suchankova@muzeumusti.cz

Libuše Benešová
konzervátorka
benesova@muzeumusti.cz

Marcela Říhová
konzervátorka
rihova@muzeumusti.cz