Pro badatele

Chcete odborně studovat sbírkové předměty uložené v depozitářích ústeckého muzea? Máte možnost si je prohlédnout i detailně prostudovat, všechny podsbírky muzea jsou pro tento účel k dispozici. Nutné je pouze předem domluvit badatelskou návštěvu s odborným pracovníkem (kurátorem) příslušné podsbírky.

Muzeum zpřístupňuje svou sbírku badatelům obvykle během otevírací doby muzea (út-pá od 9:00 do 17:00). V mimořádných případech je možné domluvit s kurátorem jiný vhodný termín. Studium muzejních sbírkových předmětů lze provádět pouze prezenčně v budově muzea v přítomnosti kurátora dané podsbírky.

Práce veřejnosti se sbírkami je ošetřena tzv. Badatelským řádem. Ten upravuje studium sbírky Muzea města Ústí nad Labem ve smyslu zákona 122/2000 Sb. a doplňujících předpisů. Definuje podmínky, za kterých je možno sbírkové předměty zpřístupnit k badatelskému využívání a režim nakládání s nimi při badatelském studiu. Každý badatel je povinen dodržovat tento badatelský řád a vyplnit tzv. Badatelský list.

Sbírka Muzea města Ústí nad Labem v současnosti čítá více než 200 000 evidenčních čísel (jež jsou zastoupena více než 1 100 000 kusy sbírkových předmětů) a je tvořena v souladu se zaměřením muzea zejména souborem přírodnin a předmětů dokumentujících historický vývoj města a jeho okolí (včetně širšího regionu Ústeckého kraje). Sbírka je rozdělena do 18 oborových částí – podsbírek. Každá podsbírka je uložena v samostatném depozitáři a je spravována pověřeným kurátorem (viz tab. podsbírek).

K největším souborům patří sbírky přírodovědné, které vznikaly také již na konci 19. století. Obsahují početné a významné soubory dokumentující především přírodu severozápadních Čech, Českého středohoří a Krušných hor. Nalezneme zde tisíce geologických vzorků minerálů, hornin a doklady paleontologické. Nalezneme zde také herbář, početné jsou zvláště soubory entomologické, atraktivní jsou sbírky zoologické s řadou zajímavých preparátů. V souvislosti s výstavbou v historickém centru města Ústí nad Labem v posledních desetiletích se rozrostly také sbírky archeologické. Historické sbírky obsahují například desetitisíce fotografií, negativů, diapozitivů nebo pohlednic. Jsou zde také sbírky vojenství, které jsou mimořádné například souborem zbraní a vojenského materiálu z období kolem roku 1813, kdy se odehrála bitva u Chlumce. Vzhledem k průmyslovému charakteru regionu jsou početné technické sbírky. Výtvarná umění a umělecká řemesla jsou zastoupena například historickým nábytkem, sklem, souborem pozdně gotických dřevořezeb nebo krajinomalbou 19. a 20. století.