Muzeum – projekty

Muzeum města Ústí nad Labem bylo v uplynulých letech velmi aktivní (a úspěšné) při získávání externích finančních prostředků pro kofinancování svých projektových záměrů. Konkrétně se jedná o účast v projektu „Mít svět přečtený aneb spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání v Ústeckém kraji“, který je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů jmenovitě z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání informace který spravuje MŠMT.

Náš projekt „Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce“ uspěl ve velké konkurenci v rámci 5. VS programu ÉTA v gesci TAČR. Do této soutěže bylo předloženo celkem 533 návrhů projektů, náš projekt byl podpořen jako 10 v pořadí! Na řešení tohoto projektu se z pozice partnera podílí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Podpořen a realizován je také projekt „Bezpečná hnízdiště pro raroha velkého v zemědělské krajině ČR“. Projektový záměr byl taktéž vysoce hodnocen v rámci výzvy Rondane – Podpora přírodních biotopů a zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin z Programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu financovaného z Norských fondů 2014–2021, kde jako zprostředkovatel vystupuje Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP). Projekt je jedinečný, mediálně známý a SFŽP jej jako příkladný projekt prezentuje kolegům z Norské environmentální agentury. Partnery projektu jsou: Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické a Ochrana dravcov na Slovensku.

Ze stejného Programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu financovaného z Norských fondů 2014–2021 se SFŽP jako zprostředkujícím subjektem pochází také podpora projektu „Poklad na stříbrném Labi“, který uspěl v soutěži výzvy Reine – Zvyšování povědomí veřejnosti v oblasti zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.


Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce

Projekt kombinuje společenskovědní a přírodovědné obory, je tematicky zaměřen na pozůstatky těžební a hornické průzkumné činnosti (dochované lomy, štoly, pinky, rýhy), včetně souvisejících historických záznamů.

Bezpečná hnízdiště pro raroha velkého v zemědělské krajině ČR

Projekt je zaměřen na zajištění bezpečných hnízdišť pro raroha velkého (Falco cherrug) v zemědělské krajině jižní a střední Moravy a dolního Poohří a sledování efektivity tohoto opatření pomocí fotopastí.

Poklad na stříbrném Labi

Cílem projektu Poklad na stříbrném Labi je zvýšení povědomí laické veřejnosti (včetně dětí a mládeže) o problémech životního prostředí v ekosystémech. Modelovou oblastí je přírodovědně cenné a biotopově pestré údolí Labe v okolí Ústí nad Labem. Úkolem populárně-naučných výstupů realizovaných v rámci projektu je nejen poskytnutí znalostí o místním přírodně-kulturním dědictví, ale také zvýšení motivace k environmentálně odpovědnému jednání a k ochraně biodiverzity.

Projekt Lutra lutra

Vydra říční je šelma, která se po desítkách let navrací do naší přírody. Vydry ke svému životu potřebují zdravý vodní ekosystém – čistou vodu, ryby v tocích, obojživelníky v tůních a vegetaci podél břehů, která jim zajistí klid. Vydry mají poměrně velké teritorium a díky tomu hodně putují krajinou.