Pro stavebníky

Muzeum města Ústí nad Labem je na základě oprávnění vydaného Ministerstvem kultury ČR a dohody o podmínkách a rozsahu provádění archeologických výzkumů uzavřené s Akademií věd ČR oprávněnou organizací k provádění archeologických výzkumů na území bývalého okresu Ústí nad Labem. V případě, že zamýšlíte realizovat stavbu právě v tomto okrese, můžete se na nás obrátit.

Zajišťujeme

Vypracování odborného stanoviska a vyjádření pro potřeby orgánů státní správy na základě žádosti stavebníka. K tomu požadujeme: název akce a její stručný popis, situační výkres s parcelním číslem, jméno a kontakt na stavebníka.

Žádosti posílejte mailem: wiesnerova@muzeumusti.cz
nebo datovou schránkou: z5riy7c

Archeologický výzkum formou dohledu během výkopových prací, popř. záchranný archeologický výzkum v případě narušení archeologických situací včetně jeho zpracování a vydání expertního listu pro kolaudaci stavby.

Oznámení zahájení zemních prací posílejte nejlépe na formuláři mailem: wiesnerova@muzeumusti.cz

Upozorňujeme, že „Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. K oznámení stavebního nebo jiného záměru použijte nejlépe on-line formulář. Tak se o Vašem záměru dozví všechny oprávněné organizace. Pokud jste poslali Oznámení zahájení stavebních prací k nám do muzea (a přišla Vám odpověď, že jsme Oznámení skutečně obdrželi), vyplníme tento formulář již my a Vaše povinnost oznámit stavební záměr je tímto splněna.


Konzultace ke stavebním projektům z pohledu archeologické památkové péče.
Kontaktovat nás můžete mailem: wiesnerova@muzeumusti.cz nebo telefonem: 605 876 406, 475 210 937

Důležité odkazy

Více informací, jak postupovat při stavební činnosti:
https://www.arup.cas.cz/oznameni-o-stavebni-cinnosti-na-uzemi-s-archeologickymi-nalezy/

Celé znění zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:
https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/pamatky-a-pamatkova-pece/pravni-predpisy-a-mezinarodni-dokumenty/zakon-o-pamatkove-peci

Více informací o archeologii:
https://www.arup.cas.cz/