Archeologie

Archeologické oddělení muzea bylo založeno roku 1894 a již od počátku zajišťovalo jak terénní práce, tak péči o sbírku. Oddělení vypracovává odborná stanoviska a vyjádření pro potřeby orgánů státní správy na základě žádostí stavebníků a následně realizuje záchranné archeologické výzkumy. S péčí o neustále se rozrůstající sbírkový fond souvisí kromě odborné práce i popularizace archeologie v podobě výstav, přednášek či interaktivních programů pro veřejnost. O to vše se v současné době starají tři archeologové, konzervátorka, dokumentátor a na výpomoc též dobrovolníci či sezonní brigádníci.


Záchranné výzkumy

2013 Dostavba gymnázia v Jateční ulici

Během srpna až září 2013 proběhl záchranný archeologický výzkum v areálu zahrady gymnázia v Ústí nad Labem – Jateční ulici (k. ú. Klíše).  V ploše budoucího sportovního hřiště byl prozkoumán severní okraj pravěkého sídliště z období neolitu (kultura s lineární keramikou) a mladší až pozdní doby bronzové (období popelnicových polí). Byla zachycena poměrně mocná neolitická kulturní vrstva a částečně či v úplnosti prozkoumáno několik desítek zahloubených objektů (sídlištní jámy, pozůstatky kůlových domů). Lokalita byla dlouhodobě sledována od jara do podzimu 2013, kdy zde proběhlo i několik dalších drobných záchranných akcí (dokumentace, vzorkování pravěkých objektů).

2010 OD Sconto

Záchranný výzkum předcházející stavbě Obchodního domu Sconto v Trmicích odkryl v severní části zkoumaného areálu mohutnou sídlištní vrstvu z doby bronzové. Kromě keramických zlomků a zvířecích kostí byl vyzvednut také bronzový hrot.

2008 CPI City Center

Pomocí strojově i ručně kopaných sond byl archeologicky prozkoumán terén v místě budoucího komplexu CPI City Center mezi sady B. Smetany a kinem Hraničář. Ve zkoumané ploše bylo odkryto původní koryto Klíšského potoka a desítky zdiv, které však náležely až dobám nedávno minulým. Ze starších období (raný středověk, pravěk obecně) se podařilo získat jen nepočetný střepový materiál.

2008 Blok 004

Šest měsíců trval záchranný archeologický výzkum na poslední nezastavěné parcele v centru Ústí nad Labem, v severozápadním rohu Mírového náměstí. Plocha o rozloze 1829 m² zabírající část dvou městských domovních bloků rozdělených bývalou Širokou ulicí (Breite Gasse) vydala svědectví o životě našich předků, sahající až hluboko do doby před naším letopočtem. Nejstarší doklady osídlení centrálního náměstí lze totiž datovat do mladší doby kamenné (kultura s lineární keramikou 5500-4900 př. n. l. a kultura s vypíchanou keramikou 4900-4200 př. n. l.). Dochovaly se zlomky keramiky a zvířecích kostí. Dalším důležitým poznatkem je odkrytí dvou zahloubených obydlí z raného středověku, která dokládají osídlení předcházející vzniku vrcholně středověkého města před polovinou 13. st. Od této doby byla plocha zastavěna měšťanskými domy, které byly několikrát obnovovány (po zničení města husitským vojskem roku 1426, po požáru roku 1538 apod.). Poslední velký zásah dostaly domy při bombardování na konci 2. světové války, v letech 1949-50 byly definitivně strženy a plocha budoucího výzkumu upravena do podoby parčíku.


Pracovníci:

Mgr. Eliška Wiesnerová
organizační náměstek,
vedoucí archeologického oddělení,
kurátorka archeologické sbírky
telefon: 605 876 406
wiesnerova@muzeumusti.cz

Mgr. Aleš Káčerik
archeolog
kacerik@muzeumusti.cz

Mgr. Luboš Rypka
archeolog
rypka@muzeumusti.cz

Kristýna Pánková
konzervátorka
pankova@muzeumusti.cz

Luděk Marks
dokumentátor