Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce

Doba realizace: 04/2021 – 12/2023

Cílem projektu je souborné zpracování tématu dobývání nerostných surovin v chráněné příhraniční pískovcové oblasti. Výzkumný projekt je tematicky zaměřen na těžební a hornickou průzkumnou činnost (staré lomy, štoly, pinky, rýhy), včetně souvisejících historických záznamů (písemné archivní zdroje, dochované relikty v krajině a další pozůstatky po lidské činnosti, návaznost na starou cestní infrastrukturu a rozvoj řemesel, včetně popisu způsobů těžby či využití kamene pro stavební činnost).  

Projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA, reg. č. TL05000407.

22.6.2023
Ve čt 22. června 2023 byla slavnostně zahájena výstava „MY LOMY: pískovcová krajina v rukách lamačů“ (23. 6.- 28. 1. 2024) 

Kurátor výstavy: Zuzana Vařilová
Architektonické řešení: Jan C. Löbl
Grafický vizuál: Marek Fanta a Adéla Bierbaumer
Návrh a sazba infopanelů: Vladimír Cettl, Zuzana Vařilová
Realizace výstavy: Jakub Doležel, Jan C. Löbl, Jiří Belis, Zuzana Vařilová, Martin Novák
Autoři textů: Natalie Belisová, Zuzana Vařilová, Jiří Belis, Kamil Podroužek, Jan Lokajíček
Tvorba 3D modelů: Jan Horák
Tvorba videoprojekce: Jan Horák, Zdeněk Svejkovský
Tvorba map: Oldřich Holešinský
Autor kreseb: Luděk Marks
Autoři fotografií: Jiří Preclík, Zuzana Vařilová, Kamil Podroužek, Natalie Belisová, Jan Horák, Václav Sojka, Ivan Peřina, Zita Tončerová, doprovodná fotodokumentace projektu a volná díla (Wikimedia Commons, Deutsche Fotothek ad.)
Vystavené exponáty: Muzeum města Ústí nad Labem, soukromá sbírka Jiřího Belise a Natalie Belisové, soukromá sbírka Kamila Podroužka, Správa Národního parku České Švýcarsko, Ladislav Krejza (pískovcové kvádry), Asociace turistických oddílů mládeže ČR (mlecí žernov z Oparenského mlýna), Vladimír Ort (lamačské nářadí), terénní sběry v rámci projektu 

V Muzeu města Ústí nad Labem jsou návštěvníkům ve třech výstavních sálech představeny výsledky průzkumu více než tří tisíc lomů, které v posledních dvou letech objevili a zmapovali historici a geologové ze severu Čech v rámci výzkumného projektu „Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce“.  Výstava poukazuje na fakt, jak hodně je reliéf krajiny Labských pískovců zformován lidskou činností při těžbě stavebního kamene. Fotodokumentace z terénu ukazuje, jak rozpoznat opuštěný lom v krajině. Někdy ho prozrazují jen stopy po nástrojích na stěnách, jinde si kameníci vysekali nápisy a letopočty. Dochovaly se i skalní sklípky, kam si lomaři schovávali nástroje, potraviny a výbušniny. Vedle drobných nenápadných dobývek se rozprostírají obří lomy i stovky metrů dlouhé.

Návštěvník se na výstavě ocitne i přímo v pískovcovém kamenolomu. Uvidí specifické nářadí, kterým lomaři pracovali, i jejich drobnější výrobky jako mlýnské a brusné kameny, architektonické prvky nebo železniční kilometrovníky. Bez větší techniky, převážně ručně, dokázali manipulovat s obrovskými bloky. Představeny jsou i věhlasné památky (např. katedrála svatého Víta na Pražském hradě, pevnost Terezín, děčínský zámek nebo drážďanský Herrenhaus), jež byly vystavěné právě z pískovce dobytého v labském kaňonu a blízkém okolí.

Celá prozkoumaná oblast má rozlohu 332 km2, sahá od Petrovic po Mikulášovice a vedle asi 2 500 pískovcových lomů skrývá i stovky lomů na další horniny jako je písek, čedič, žula, vápenec, břidlice, železná ruda či fluorit. I těm se výstava podrobně věnuje jak geologickými ukázkami, tak detailními digitálními 3D modely lomů a reliktů po těžbě. Výstava hravou formou prezentuje také ukázku mapové databáze starých lomů a dobývek, která bude dokončená a zpřístupněná veřejnosti od příštího roku. 

   

Fotografie z vernisáže: https://www.facebook.com/muzeumusti
Více na: MY LOMY23. 5.- 27. 5. 2023 

Dílčí výsledky projektu z projektu TAČR byly formou dvou posterů prezentovány Z. Vařilovou na „14. Symposium on Pseudokarst“ (Karłów, Polsko). Abstrakty k posterům nazvané „Changes in the relief of sandstone cliffs due to historical stone quarrying “ a The consequence cave of Sandloch – a result of the collapse of historical underground sand pits “ jsou součástí konferenčního sborníku.


26. 10. 2022
Ve středu 26. října 2022 proběhl naplánovaný workshop v rámci projektu „Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce“ financovaného TAČR (ÉTA). Cílem bylo představení mezioborového projektu pozvaným zástupcům univerzit, státní památkové péče, ochrany přírody, krajského úřadu a dalším posluchačům z řad odborníků, novinářů a dalších možných uživatelů výsledků projektu. Prezentována byla jednotlivá témata projektu a dílčí výsledky bádání (získané za 1,5 roku realizace projektu) i zjištěná úskalí v rámci studia archivních zdrojů, popisu starých dobývek a dochovaných reliktů v krajině, včetně ukázky připravovaných výstupů (online GISová databáze, vizualizace a 3D modelování). Nechyběly ani aktuální otázky související např. s proveniencí stavebního kamene nebo se stabilitou starých lomových stěn.


Více na:
www.facebook.com/muzeumusti/ 

Záznam přednášek z workshopu 26. října 2022:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpjnbS91cGZpKDTtDWQtYZV3sfKrF5Z3e  


 7. 9.- 8. 9. 2022
Téma „stability starých lomových stěn a rajonizace rizik skalního řícení“ bylo formou posteru prezentováno Z. Vařilovou na „HG a IG kongresu “ pořádaném v Ústí nad Labem ve dnech 7. – 8. září 2022. Téma bylo součástí sekce „IG9 Svahové pohyby a ostatní geodynamické jevy“ (P04). Odborný článek k posteru, představující dílčí výstupy z projektu TAČR, nazvaný „Destabilizace skalních stěn v důsledku starých těžeb v severočeské křídě (Labských pískovcích)“ je součástí online konferenčního sborníku.


Více o kongresu zde: https://hgig.cz/26.
5. 2022
Téma dobývání nerostných surovin (včetně nových objevů v rámci řešení projektu TAČR) bylo součástí naučně-populární přednášky Z. Vařilové a N. Belisové v Coffe&Books uspořádané v Děčíně dne 26. května 2022. Přednáška nazvaná „Geologie Českosaského Švýcarska“ byla součástí tematických akcí Café Nobel.

(foto © Frederik Velinský, UJEP)


Řešitelé projektu:

Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.
Universita Jana Evangelisty Purkyně (Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP)
Spolupracující subjekt: Správa  NP České Švýcarsko

ŘEŠITELSKÝ TÝM:
RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D. – geolog, vedoucí projektu,
Mgr. Natalie Belisová – vlastivědná badatelka (historie/archiv)
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. – historik
Mgr. Jan Horák – dokumentátor-technik
PhDr. Jiří Belis – historik-konzervátor/dokumentátor
Mgr. Oldřich Holešinský – správce GIS

Další spolupracovníci:
– pracovníci muzea (fotograf, pomocný terénní pracovník)
– pracovníci Centra dokumentace (dokumentátor/GIS)
– externisté (mapování a dokumentace vybraných lokalit, speciální průzkumy, laboratorní analýzy, ad.)

DÍLČÍ CÍLE A TÉMATA

 • Zmapování a dokumentace dobývek v zájmovém území – prezentace výsledků pomocí souborné mapové databáze
 • Získání nových hmotných i nehmotných dokladů těžby s důrazem na místopisný charakter a historii využívání zdejší krajiny
 • Určení provenience stavebního kamene v historických stavbách a památkách – hledání dokladů využití lokálních surovin
 • Posouzení dopadů těžby (míry zásahů do pískovcové krajiny a změny přirozeného pískovcového reliéfu)
 • Zhodnocení současného stavu i možné riziko – vliv starých lomů a důlních děl na bezpečnost (stabilita skalních stěn nad sídly a komunikacemi, riziko skalního řícení
  a propady starých těžeb)

Co největší dostupnost výsledků a jejich aplikace do praxe (implementace výsledků do informačně-vzdělávacího systému a do aktivit vybraných subjektů pro zlepšení jejich činnosti a rozhodovacích procesů, včetně možné prezentace výsledků prostřednictvím online informačních /mapových portálů (Správa NP + KÚ)

Aktivity projektu:

Proběhne systematické zpracování lokalit souvisejících s dobýváním pískovce, okrajově pak také s těžbou vulkanitu, vápence, granitoidů či rudního bohatství.

Naplánováno je kromě rešerše dostupné literatury, studia map a archivních pramenů také terénní mapování a průzkum celého zájmového území, inventarizace a popis lokalit z geologického a historicko-vlastivědného pohledu s využitím moderních technologií a metod.

Získané údaje budou evidovány do jednotné mapové databáze (online GIS).

Kromě systematického zpracování zmapovaných dobývek bude vybráno a detailně zdokumentováno 10 modelových lokalit (vyhotoven detailní situační plánek / 3D model dobývek, proveden výpočet objemu dobývané suroviny, zpracována dokumentace stratigrafie těžby a cestního systému, charakteristika horninového materiálu využitelného pro srovnání se stavebními kameny z historických památek či zpracována detailní rajonizace rizik).

Závazné výstupy z projektu:

 • Workshop (W – Uspořádání workshopu)
  Plánovaný termín dosažení výstupu: do 31. 10. 2022
 • Publikace (články) s dílčími výsledky výzkumu
  (Jost – Ostatní články v odborných recenzovaných periodicích)
  Plánovaný termín dosažení výstupu: v průběhu roku 2023 (do 31. 12. 2023)
 • Výstavní projekt (E – Uspořádání výstavy)
  Plánované otevření výstavy 6/2023 (8/2023), ukončení 12/2023 s možností prodloužení
 • Soubor map s odborným obsahem spolu s informační databází
  (Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Plánovaný termín dosažení výstupu: 31. 12. 2023
 • Souhrnná výzkumná zpráva (Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva)
  Plánovaný termín dosažení výstupu: 31. 12. 2023

Tisková zpráva 30. 4. 2021 ke stažení: ZDE

Vařilová Z. (2021): Dokumentace starých lomů – úspěšný projekt TAČR.
Příspěvky k ústecké vlastivědě 2021, č. 23, s. 72–73.

Ústečtí muzejníci vyrážejí bádat do nestabilních skal Labských pískovců. Ustecky.denik.cz, 30. 4. 2021.
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/muzeum-usti-badani-tezba-piskovec-20210430.html

Geologové vyrážejí bádat do skal. Právo, 5. 5. 2021.

Muzeum a FF spolupracují na projektu TA ČR. Ujep.cz, 6. 5. 2021.
https://www.ujep.cz/cs/30035/muzeum-a-ff-spolupracuji-na-projektu-ta-cr?fbclid=IwAR1KQGMIB7LR0OxAjj1YVuylYTHP727kwnUyGDcctEkLoq0YQynRsEXRhkg

Ústečtí muzejníci vyrážejí bádat do nestabilních skal. Mistnikultura.cz, 11. 5. 2021.
https://www.mistnikultura.cz/ustecti-muzejnici-vyrazeji-badat-do-nestabilnich-skal

Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.
RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D.
e-mail: varilova@muzeumusti.cz
tel.: + 420 475 210 937
mobil: + 420 773 541 535

 Universita Jana Evangelisty Purkyně (Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP)
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.
e-mail: kamil.podrouzek@ujep.cz
tel.: + 420 475 286 459
mobil: + 420 725 836 413