Odborné přednášky

Muzeum města Ústí nad Labem má ve své stálé vzdělávací nabídce řadu odborných přednášek z oblasti přírodovědy, archeologie a historie. Přednášejícími jsou vždy muzejní kurátoři, kteří publikum seznamují se svou prací nejen prostřednictvím mluveného slova a obrazové projekce, ale i trojrozměrných předmětů. Přednášky jsou určeny pro střední školy, kluby seniorů a jiné organizované skupiny. Objednat je můžete přímo u přednášejícího na emailové adrese uvedené u jednotlivých popisů.

Kromě této stálé nabídky Muzeum města Ústí nad Labem průběžně pořádá i jednorázové tematické přednášky pro širokou veřejnost. Podílí se na nich kromě kurátorů i řada externích odborných pracovníků. Přednášky mají široký tematický záběr, jejich anotaci a termíny najdete vždy v programu muzea.


NABÍDKA PŘEDNÁŠEK K OBJEDNÁNÍ:

ARCHEOLOGIE:

Archeologie a archeologické výzkumy

Mgr. Eliška Wiesnerová, kontakt: wiesnerova@muzeumusti.cz

Přednáška přinese základní seznámení s tímto zajímavým oborem, s činností archeologa v terénu i v muzeu a s archeologickými nálezy. Představí nejdůležitější archeologické výzkumy na Ústecku v posledních dvaceti letech. Jestli dosud nevíte, kde archeolog najde největší „poklady“ nebo co předcházelo stavbě obchodních center a skladovacích hal, je přednáška určená právě pro vás.

Za vším hledej hlínu

Mgr. Eliška Wiesnerová, kontakt: wiesnerova@muzeumusti.cz

Nejčastější archeologický nález představují keramické zlomky, které jsou zároveň základní datovací pomůckou každého archeologa. Vypálená hlína doprovází člověka již od sklonku starší doby kamenné. Sloužila k výrobě rozličných předmětů, které dnes vypovídají o životě našich předků v době nedávno minulé i před tisíci lety. Během přednášky se seznámíte s keramikou v jejích nejrůznějších podobách a zjistíte, proč archeologové sbírají všechny střepy.

HISTORIE:

Ústecká NEJ…

Mgr. Martin Krsek, kontakt: krsek@muzeumusti.cz

Přednáška vám odhalí, v čem je či bývala severočeská metropole nej ve světovém, evropském či českém měřítku. Polarizační formou představí prostřednictvím místních superlativů historii s důrazem na oblast průmyslu a dopravy. Věnuje se i mimořádným regionálním osobnostem. Téma posiluje v posluchačích pocit lokálního patriotismu, ale poukáže i na méně lichotivá prvenství z ústecké historie.

Schichtova epopej

Mgr. Martin Krsek, kontakt: krsek@muzeumusti.cz

Přednáška o historii továrny na legendární mýdlo s jelenem. Ústecká firma Schicht představovala největší drogisticko-potravinářský závod kontinentální Evropy. Vedle průmyslové historie se téma dotýká také sociálních, kulturních a nacionálních rozměrů podnikání rodu Schichtů.

Hans Richter – Průkopník moderny 

Mgr. Martin Krsek, kontakt: krsek@muzeumusti.cz

Přednáška přibližuje dílo drážďanského architekta severočeského původu Hanse Richtera, který jako první prosadil v Ústeckém kraji ploché střechy a další prvky funkcionalismu. Jeho výrazné stavby v Čechách i v Sasku dodnes představují výjimečnou ukázku progresivní architektury meziválečného období.

Němečtí odpůrci nacismu v českých zemích

Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D., kontakt: okurka@muzeumusti.cz

Přednáška se zabývá problematikou německých odpůrců nacismu v českých zemích ve 30. a 40. letech 20. století. Přiblížena bude situace německé menšiny v meziválečném Československu, konflikty mezi přívrženci nacismu a jeho odpůrci na konci první republiky, osudy německých odpůrců nacismu po podepsání mnichovské dohody a během druhé světové války, jakož i zacházení s německými antifašisty v poválečném Československu. Kromě obecných historických souvislostí budou podrobněji představeny i příběhy konkrétních lidí.

Ústí nad Labem v roce 1945

Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D., kontakt: okurka@muzeumusti.cz

Přednáška představí konec druhé světové války a dobu po jejím skončení ve městě Ústí nad Labem a jeho okolí. Podrobněji se bude zabývat zejména bombardováním města v dubnu 1945, květnovým osvobozením od nacismu, problematikou odsunu Němců a násilí vůči německému obyvatelstvu včetně tzv. ústeckého masakru 31. 7. 1945.

Jak se pivo vaří

Bc. Jakub Doležel, kontakt: dolezel@muzeumusti.cz

Přednáška s podtitulkem: „Od výroby sladu až do vašeho žaludku“ seznámí posluchače s historickými technologiemi výroby zlatavého moku.

PŘÍRODOVĚDA

Pískovce známé i neznámé

RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D., kontakt: varilova@muzeumusti.cz

Přednáška věnovaná pískovcům Ústeckého kraje a nejenom jim. Pískovcová krajina Českosaského Švýcarska rozhodně není nudné prostředí, jde o nejčlenitější krajinu střední Evropy, která skýtá mnohá nečekaná překvapení. Víte, kde se tu pískovce vůbec vzaly a co formovalo jejich tvar? Co se v nich ukrývá za zkameněliny či jaké bizarní formy mohou vytvářet? Prostor bude věnován i vybraným skalním útvarům, zejména pak věhlasné Pravčické bráně.

Geologie Ústeckého kraje

RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D., kontakt: varilova@muzeumusti.cz

Zdejší kraj je geologicky velmi pestrý, přednáška představí postupně všechny hlavní geologické jednotky (lužický žulový pluton, metamorfity Krušných hor, Labské pískovce, uloženiny Mostecké pánve, vulkanity Českého středohoří i nejmladší kvartérní sedimenty). Prostor bude věnován i významným osobnostem, zejména pak J. E. Hibschovi. Také bude zmíněno dobývání nerostných surovin (rudy, uhlí, stavební kámen ad.) a představeny vzácné nálezy minerálů a fosilií, které byly během těžby objeveny.

Učení venku v ZŠ

Mgr. Ladislava Filipová, Ph.D., kontakt: filipova@muzeumusti.cz

Přednáška představí výhody, které učení venku přináší dětem i pedagogům. Nastíní úskalí, ale především možnosti, jak i nepřírodovědné předměty učit venku.

Místně zakotvené učení (MZU)

Mgr. Ladislava Filipová, Ph.D., kontakt: filipova@muzeumusti.cz

MZU je vzdělávací přístup založený na vazbě k místu – základem výuky je místní prostředí s jeho typickými přírodními, kulturními a historickými aspekty. Klade důraz na zapojení žáků v projektech, které mají praktický význam pro obec a slouží komunitě. Přednáška představí i konkrétní možnosti realizace MZU v Ústí a jeho okolí.

Přírodní zahrada v MŠ a ZŠ

Mgr. Ladislava Filipová, Ph.D., kontakt: filipova@muzeumusti.cz

Přiblížíme, co je „přírodní zahrada“. Poradíme, jak zahradu naplánovat a vytvořit. A přineseme tipy, jak přírodní zahradu využít ve výuce i ke hře a relaxaci.