TEST NIMBLE MAN

Otevírací doba

Úterý až pátek 9 – 17 hodin

V červenci a srpnu

Úterý a čtvrtek 10 – 16 hodin

Návštěva knihovny v jiných časech je možná po předchozí domluvě.

Prostřednictvím on-line katalogu je možné požadované dokumenty předem objednat.

Muzejní knihovna se nachází v přízemí Muzea města Ústí nad Labem. Knihovna je veřejně přístupná a její služby můžete využívat bez nutnosti dlouhodobé registrace. Před zapůjčením knih a časopisů je nutné vyplnit badatelský list a předložit průkaz totožnosti nebo průkaz studenta.

Volně jsou k dispozici aktuální výtisky časopisů, PC s přístupem na internet, Wifi připojení. Za poplatek a podle pravidel uvedených v Knihovním řádu lze objednat kopie dokumentů.

 

Meziknihovní výpůjční služba pro knihovny

Výpůjčky prostřednictvím MVS poskytujeme podle zákona 257/2001 Sb.  Z půjčování jsou vyňaty dokumenty vydané před rokem 1900 a knihy zvláště vzácné nebo ohrožené. Žádající knihovna za ně ručí po celou dobu zapůjčení a smí je půjčit pouze prezenčně.

Kopii dokumentu provedeme za úhradu podle platného ceníku Muzea města Ústí nad Labem.

Kontakt:

Muzeum města Ústí nad Labem
Knihovna
Masarykova 3
400 01 Ústí nad Labem
knihovna@muzeumusti.cz

IČO 00361321
bankovní spojení 5433411/0100
sigla ULE301

tel.: +420 475 210 937

Knihovna je součástí muzea od jeho založení v roce 1876. Od roku 2002 je knihovna zapsána v registru knihoven Ministerstva kultury ČR jako veřejná knihovna, a je přístupná široké  veřejnosti. Knihy jsou půjčovány pouze prezenčně, návštěvníci studovny se musí řídit knihovním řádem. V roce 2002 knihovna převzala fond knihovny Archivu města Ústí n. L. Součástí knihovny je rovněž knihařská dílna.

Oborově je knihovna zaměřena zejména na vlastivědnou literaturu vztahující se k Ústí nad Labem a okolí a na dějiny českých Němců. Fond je rozdělen na tři části   ̶  regionální literaturu, odbornou literaturu a periodika.

Sbírka regionálních tisků obsahuje literaturu od počátku 19. století vztahující se tematicky k Ústí nad Labem a okolí. V současné době čítá tato sbírka cca 8.000 výtisků knih, periodik, sborníků, výstavních katalogů, výročních zpráv apod. Soustředěna je zde i sbírka beletrie od autorů, kteří svým životem nebo svým dílem jsou našemu regionu blízcí. V nejstarší části knihovny se nacházejí významné práce k dějinám Ústecka, např. dějiny města Ústí nad Labem od F. Sonnewenda z roku 1844.

Další částí knihovny je tzv. odborná knihovna, ve které je soustředěna základní literatura k hlavním sbírkovým a zájmovým okruhům muzea. Zahrnuje, kromě všeobecných encyklopedií a slovníků, knihy, časopisy a další materiály z oborů historie, archeologie, přírodních věd, umění, vlastivědy, muzeologie bez ohledu na region.

Historický knižní fond, obsahující staré tisky, prvotisky a rukopisy, tvoří podsbírka starých tisků a děkanská knihovna. K nejvzácnějším svazkům knihovny patří dvojdílný kancionál literátského bratrstva při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí n. L. Do roku 1661 je datována jedna z nejstarších regionálních publikací této sbírky, dílo císařského rychtáře v Ústí nad Labem Christiana Friedricha Windische von Aschenfeldt, který se věnoval genealogii rodu Salhausenů ze Svádova.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

„Trafačka“ uvolňuje prostor pro ústecký „květináč“

Desítky obřích izolátorů, každý o váze dvě tuny, začaly v minulých dnech opouštět nitro odstavené rozvodny Spolku pro chemickou a hutní výrobu na Klíši v Ústí nad Labem. Tím fyzicky započala proměna průmyslového brownfieldu v unikátní „odtajněný depozitář“ ústeckého muzea. Po dokončení si tu budou moci návštěvníci prohlédnout nevystavené sbírkové předměty, které jinak leží v přísně střežených skladech, kam má veřejnost zapovězený přístup.
 
„Objekt sice zvenčí vypadá jako prostorná praktická hala, ale její interiér plně zabírá původní technologie, takže jsme dovnitř zatím nemohli prakticky nic stěhovat. Současné práce na vyklizení tohle omezení do konce letošního roku vyřeší,“ poznamenal ředitel Muzea města Ústí nad Labem Václav Houfek. Trafostanici zakoupilo město za 13 miliónů korun. Muzeum ji dostalo do správy a připravuje projekt její přestavby v hodnotě cirka 150 miliónů korun, se kterým by se příští rok chtělo ucházet o podporu z evropských fondů. Dle zpracované architektonické studie se počítá s vnitřní vestavbou pro uskladnění rozměrných exponátů technických sbírek, sbírky uměleckého řemesla a archeologie. Originální komunikační řešení by mělo umožnit nahlédnout do jednotlivých depozitářů, aniž by to ohrozilo uložené sbírkové předměty. Budova by také měla veřejnosti představit práci muzejníků, když skrze prosklené stěny uvidí do laboratoří, dílen, badatelen a dalších pracovišť. „Na stejné myšlence je založený i právě otevřený depozitář umění v Rotterdamu, který je nazýván dle svého nezvyklého tvaru „květináč“,“ doplnil Houfek.
 
I ústecký depozitář má ambice na výraznou architektonickou podobu, která by měla zapracovat požadavky na maximální energetickou soběstačnost a minimální dopady provozu na životní prostředí, jako například vegetací pokryté fasády, solární panely na střeše apod. „Samozřejmě že nejdříve potřebujeme zpracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, abychom mohli připravit projektové žádosti. V případě úspěchu naší žádosti o dotaci odhaduji nyní dokončení do pěti let. Pokud se vše podaří, tak budeme první muzeum s tímto atraktivním typem depozitáře v České republice,“ zakončil ředitel Houfek.

Zoologie

Sbírku tvoří dermoplastické preparáty obratlovců, především ptáků. Je zde také malá kolekce ptačích hnízd a vajec a schránek měkkýšů. Sbírku tvoří kolem 1500 kusů přírodnin nebo jejich souborů. Materiál pochází ze severozápadních Čech, u velké části dermoplastických preparátů však lokality chybí…více

Zbraně
Hrnce
Ostatní