Přednášky

Archeologie a archeologické výzkumy
(Mgr. Eliška Wiesnerová, Mgr. Luboš Rypka)
Přednáška přinese základní seznámení s tímto zajímavým oborem, činností archeologa v terénu i v muzeu a archeologickými nálezy. Představí nejdůležitější archeologické výzkumy na Ústecku v posledních dvaceti letech. Jestli dosud nevíte, kde archeolog najde největší „poklady“, nebo co předcházelo stavbě obchodních center a skladovacích hal, je přednáška určená právě pro vás.


Aviza, letáky, paskvily a kramářské písně – předchůdci prvních novin
(Mgr. Jana Hubková, Ph.D.)


Doba římská a období stěhování národů na Teplicku a Ústecku
(Mgr. Luboš Rypka)
Germánské osídlení na Teplicku a Ústecku v kontextu osídlení Čech. Nejdůležitější lokality, nejzajímavější nálezy, římské importy.


Geologie Ústeckého kraje
(RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D.)
Zdejší kraj je geologicky velmi pestrý, přednáška představí postupně všechny hlavní geologické jednotky (lužický žulový pluton, metamorfity krušných hor, labské pískovce, uloženiny mostecké pánve, vulkanity českého středohoří i nejmladší kvartérní sedimenty). Prostor bude věnován i významným osobnostem, zejména pak J. E. Hibschovi. Také bude zmíněno dobývání nerostných surovin (rudy, uhlí, stavební kámen ad.) a představeny vzácné nálezy minerálů a fosilií, které byly během těžby objeveny.


Heinrich Lumpe – zakladatel ústecké ZOO
(Mgr. Martin Krsek)


Za vším hledej hlínu
(Mgr. Eliška Wiesnerová, Mgr. Luboš Rypka)
Nejčastější archeologický nález představují keramické zlomky, které jsou zároveň základní datovací pomůckou každého archeologa. Vypálená hlína doprovází člověka již od sklonku starší doby kamenné. Sloužila k výrobě rozličných předmětů, které dnes vypovídají o životě našich předků v době nedávno minulé i před tisíci lety. Během přednášky se seznámíte s keramikou v jejích nejrůznějších podobách a zjistít, proč archeologové sbírají všechny střepy.


Pískovce známé i neznámé
(RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D.)
Přednáška věnovaná pískovcům ústeckého kraje a nejenom jim. Pískovcová krajina Českosaského Švýcarska rozhodně není nudné prostředí, jde o nejčlenitější krajinu střední Evropy, která skýtá mnohá nečekaná překvapení. Víte, kde se tu pískovce vůbec vzaly a co formovalo jejich tvar? Co se v nich ukrývá za zkameněliny či jaké bizarní formy mohou vytvářet? Prostor bude věnován i vybraným skalním útvarům, zejména pak věhlasné Pravčické bráně.


Ptáci kolem nás
(Mgr. Václav Beran)