interaktivni-programy


Zubr Emil v pravěku

Interaktivní dějepisný program založený na objektovém a zážitkovém učení.  Je zaměřený na období pravěku, a to na starší dobu kamennou. Žáci a studenti se během dvou vyučovacích hodin seznámí s životem pravěkých lovců, s pravěkými rituály, s dobovými materiály, výrobky, paleontologickými nálezy.

Program se skládá z následujících částí:

život – společné scénické čtení příběhu z pravěké vesnice

lov – představení technik a materiálů používaných při lovu, paleontologické nálezy z Ústí nad Labem

rituál – seznámení s pojmem rituál a s jeho významem, vymyšlení a předvedení vlastního rituálu

umění – představení dobových materiálů a výrobků z nich, modelování vlastní pravěké plastiky

střelba z luku – v závěru programu si každý žák vyzkouší střelbu lukem

Program je určen pro:

6. a 4. ročník základních škol

Délka programu: 120 minut

Cena: 50 Kč za žáka


Kdo byl před námi v lese

Interaktivní přírodovědný program založený na objektovém a zážitkovém učení.

Během programu se žáci seznámí s různými zajímavostmi o našich zvířatech, s pobytovými znameními živočichů, s jejich obydlími. Program probíhá v přírodovědném depozitáři vybaveném zajímavými pomůckami a preparáty živočichů.

Program se skládá z následujících částí:

pobytová znamení živočichů – seznámení s pojmem, přiřazování pobytových znamení k jednotlivým živočichům

roh a paroh – rozlišení pojmů roh a paroh, názorná prohlídka vzorků

ptačí hnízda – ukázka hnízd ptáků, stavba vlastního hnízda pěvce a hnízda vlaštovky

stopování – určování stop podle klíče, vymýšlení děje podle stop

ekosystémy – umisťování živočichů do jednotlivých ekosystémů v modelu krajiny

Program je určen pro:

žáky prvního stupně základních škol

Délka programu: 90 minut

Cena: 50 Kč za žáka


Zubr Emil pro MŠ

Zážitkový program pro mladší děti, ve kterém se seznámí s životem tlupy z doby kamenné. Program je vybaven stylizovanými kulisami a kostýmy, třída je proměněna v tlupu pravěkých lidí a formou hry zkouší různé činnosti spojené s lovem a přípravou na lov. Program je veden dvěma lektory – náčelníkem a šamanem.

Program se skládá z následujících částí:

co víme o pravěku – řízený rozhovor o době kamenné s ukázkou materiálů, replik nástrojů, obrázků živočichů a pravěkých lidí

zábavná scénka – rozhovor náčelníka a šamana o velkém hladu a chystání se na lov

nácvik lovu – házení oštěpem na cíl, děti pod vedením náčelníka hází maketou šípu na kulisu zubra

zdobení jeskyně – děti společně zdobí jeskyni obrázky pravěkých zvířat

zubří tanec – společný nácvik a následné zatančení pravěkého rituálu, některé děti tanec ostatních doprovází hrou na dobové hudební nástroje

Program je určen pro:

mateřské školy

nulté a první ročníky základních škol

Délka programu: 60 minut

Cena: 50 Kč za žáka


Trpaslíci z Mariánské hory

Program je věnovaný místní pověsti o trpaslících a jejich odchodu z Ústí. Pověst je dětem prezentována prostřednictvím scénického čtení doplněného pohyblivými obrazy děje. Součástí programu jsou tvořivé dílny, děti si odnáší vlastní pohyblivý obrázek trpaslíka.

Program se skládá z následujících částí:

četba pověsti – s dětmi je pracováno metodou kritického čtení, příběh je provázen pohyblivými velkoformátovými obrázky

reprodukce příběhu – formou řízeného rozhovoru a za pomoci obrazové dějové linie děti společně reprodukují děj pověsti

tvořivé dílny – výroba vlastního pohyblivého obrázku trpaslíka

Program je určen pro:

mateřské školy

nulté a první ročníky základních škol

Délka programu: 90 minut

Cena: 50 Kč za žáka


Zvířecí vyslanci

Naučná terénní vycházka na Střížovický vrch, zaměřená na podrobné pozorování přírody. Prostřednictvím hry na zvířecí vyslance děti objevují podmínky pro výskyt jednotlivých živočišných druhů. K pozorování přírody je poskytnuta řada zajímavých pomůcek, síťky k lovení hmyzu, kelímkové lupy, dalekohledy či kapesní mikroskopy. Délka trasy cca 1,5 km.

Program má tyto části:

hra inzeráty – úvodní hra aktivující myšlení žáků a seznamující je s jednotlivými živočišnými druhy

hra zvířecí vyslanci – žáci jsou rozděleni do skupin, každá zastupuje jednoho živočicha. V průběhu vycházky zaznamenávají do mapy vhodné úkryty, potravní možnosti a případná nebezpečí pro svého živočicha

pozorování přírody – během vycházky žáci využívají rozličných pomůcek k pozorování přírody, loví převážně bezobratlé živočichy pomocí smýkaček, pozorují je v kelímkových lupách či pod mobilním mikroskopem, lektoři jim pomáhají určit druhy, upozorňují na zajímavosti a důležité souvislosti

Program je určen pro:

4. a 5. ročníky základních škol

Délka programu: min. 2 hodiny

Cena: 50 Kč za žáka


Městem teče řeka

Naučná vycházka po Střekovském nábřeží, od Benešova mostu po Masarykova zdymadla. Během vycházky žáci pozorují přírodu v okolí řeky a také si s lektorem povídají o historii Labské pláže a Masarykových zdymadel. Vycházka je zakončena návštěvou rybího přechodu. Během cesty žáci vyplňují vlastní průvodní deníky, je využita řada zajímavých pomůcek k pozorování přírody jako jsou kelímkové lupy, planktonky, dalekohledy. Délka trasy je cca 4 km, vycházka končí u zastávky autobusu.

Program má tyto části:

vodní ptáci – úvod programu je věnován pozorování vodních ptáků, určování a počítání jednotlivých druhů, správnému krmení vodních ptáků

lovení vodních bezobratlých živočichů – pomocí planktonek žáci loví drobné vodní živočichy, které pozorují v bílých nádobách, lektoři jim pomáhají živočichy určit a správně pozorovat

savci v okolí řeky – žáci se učí rozdíl mezi bobrem a ondatrou, pozorují jejich pobytová znamení

vlastivědná část – vlastivědná část je věnována využití řeky a jejímu znečištění a dále také Masarykovým zdymadlům

rybí přechod – v závěru programu třída navštíví rybí přechod s podvodní pozorovatelnou ryb

Program je určen pro:

4. a 5. ročníky základních škol

Délka programu: 3 – 4 hodiny (dle předchozí domluvy)

Cena: 70 Kč za žáka


Bitva u Chlumce 1813

Program navazuje na učivo napoleonských válek a vhodně ho doplňuje o regionální znalost. Využívá metod objevné a zážitkové výuky. Žáci jsou vedeni ke spolupráci, společně sestaví scénář bitvy, kterou pak sami sehrají. Obsahem program přibližuje průběh a okolnosti bitvy u Chlumce roku 1813, její důsledky, seznamuje s osobnostmi bitvy a v závěrečné části je představena unikátní řada pomníků bitvy umístěných v místech bojů.

Program se skládá z následujících částí:

úvod k bitvě – prostřednictvím krátké prezentace si žáci zopakují učivo o napoleonských válkách a zařadí bitvu u Chlumce do kontextu těchto dějin

představení armád bitvy – žáci jsou rozděleni do jednotlivých armád a sestavují prezentaci své země a svého vojska

práce se scénářem – žáci doplňují do šablony scénáře jednotlivé údaje z připravených textů

historické literatury, následuje společné čtení scénáře provázené názorným posouváním dřevěných vojáčků po mapě bojiště

následky bitvy – téma následků bitvy pro krajinu a místí obyvatele je s žáky probíráno metodou diskuze a následného výkladu provázeného obrazovou dokumentací

pomníky bitvy – závěrečná část programu je věnována pomníkům bitvy, žáci na tabletech sestavují společnou prezentaci jednotlivých pomníků, kterou pak všichni shlédnou na interaktivní tabuli

Program je určen pro:

2. stupeň ZŠ a SŠ – je vhodné, aby žáci již byli seznámeni s obecným učivem napoleonských válek

Délka programu:

120 min

Cena programu:

50,- Kč za žáka


Geologie severních Čech

Program je zaměřený na prohloubení geologických znalostí v místním regionu. V programu je shrnut geologický vývoj severních Čech od starohor až po současnost. Žáci poznávají ukázkové vzorky hornin jednotlivých geologických oblastí, typické lokality zastupující tyto oblasti a seznamují se také se zkamenělinami.

Program probíhá v přírodovědném studijním depozitáři, ve kterém jsou vystaveny horniny, minerály i zkameněliny.

Program se skládá z následujících částí:

úvodní výklad – představení geologických oblastí Severních Čech a jejich vývoje prostřednictvím výkladových panelů doplněných ukázkami jednotlivých exponátů a názornými videi

práce na stanovištích:

horniny severních Čech – žáci určují konkrétní horniny a přiřazují k nim lokality jejich výskytu

druhy hornin podle vzniku – žáci třídí horniny podle způsobu jejich vzniku, prohlíží si rozšířenou realitu na tabletech

zkameněliny – žáci určují zkameněliny jednotlivých geologických období

Program je určen pro:

2. stupeň ZŠ

Délka programu:

90 min

Cena programu:

50,-Kč za žáka