Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce

Výzkumný projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA. Registrační číslo: TL05000407

Doba realizace: 04/2021 – 12/2023

Partneři: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP) Spolupracující subjekty: Správa NP České Švýcarsko, Krajský úřad

Aktivity projektu: Proběhne systematické zpracování lokalit souvisejících s dobýváním pískovce, okrajově pak také s těžbou vulkanitu, vápence, granitoidů či rudního bohatství. Naplánován je kromě rešerše, studia map a archivních pramenů také terénní průzkum, mapování, inventarizace a dokumentace zájmových lokalit z geologického a historicko-vlastivědného pohledu s využitím moderních technologií a metod.

Cílem je zpracovat dostupné informace do přehledné databáze a doplnit je o další nově objevené či dosud nepopsané lokality v širokém zájmovém území. Kromě systematického zpracování dostupných údajů bude detailně zdokumentováno 10 modelových lokalit (podrobná analýza a dokumentace základních typů historických těžeb a důlních děl, včetně posouzení vhodnosti užití metodiky průzkumu).

– Hlavním výstupem z projektu bude soubor speciálních map spolu s online informační databází zahrnující základní parametry lomů; historii dobývání a využití surovin; posouzení těžební činnosti s návazností na změny krajinného rázu, rozvoj cestní sítě či osidlování příhraničního regionu; a v neposlední řadě také posouzení jednotlivých lokalit z hlediska aktuálních společenských témat a možných rizik – např. stability skal či využití stavebního kamene.

– Je naplánován i tematický workshop za účasti zástupců úřadů, vzdělávacích institucí, ochrany přírody či památkářů, kteří budou moci výstupy projektu šířit a aktivně využívat.
– Dílčí výsledky budou publikovány formou jednoho odborného článku v recenzovaném časopise. Na konci projektu bude zpracována souhrnná výzkumná zpráva obsahující kompletní shrnutí výsledků řešení projektu (odborné texty, obrazová dokumentace, tabulky, seznam literatury a zdrojů, vše v jasně definované struktuře včetně zhodnocení dosažení stanovených cílů).

– V druhé polovině roku 2023 pak proběhne výstava v Muzeu města Ústí nad Labem, kde budou naučně-populární formou představeny výsledky projektu také široké veřejnosti.