Poslední rozloučení s Klausem Horstmannem-Czechem

V sobotu 10. 9. 2022 se v kapli na hřbitově v Ústí nad Labem v Krásném Březně konalo poslední rozloučení s významným výtvarníkem Klausem Horstmannem-Czechem, který zemřel 4. 6. 2022l v Heidelbergu. Na jeho přání byl uložen jeho popel do hrobu v rodném městě. Smuteční slavnosti se účastnila pozůstalá rodina Horstmanna-Czecha a jeho ústečtí přátelé. Za Statutární město Ústí nad Labem byla přítomná radní Eva Nováková. O své vzpomínky na Klause Horstmanna-Czecha se podělili emeritní ředitel Archivu města Ústí nad Labem Vladimír Kaiser a vedoucí historického oddělení Muzea města Ústí nad Labem Martin Krsek. Hlavní slovo měl ředitel Muzea města Ústí nad Labem Václav Houfek, z jeho projevu zde uvádíme:

„Vážené dámy, vážení páni, vzácní hosté!

Sešli jsme se dnes na tomto místě, abychom vzdali poctu významné osobnosti našeho města a zároveň vzácnému člověku, otci a příteli Klausu Horstmannu-Czechovi. Narodil se v Ústí nad Labem 23. června 1943 a tehdejší válka a s ní spojené události položily na život Klause Horstmanna-Czecha temný stín. S ním se vyrovnával po celý svůj život. Jeho životní cestou se stalo výtvarné umění. Od začátku šedesátých let se vzdělával a působil jako grafik v Heidelbergu a v Berlíně. V polovině sedmdesátých let minulého století se rozhodl věnovat sochařství. Po studiích v Itálii, v Německu a v Rakousku se brzy zařadil mezi uznávané umělce střední Evropy, jeho život a práce se odehrávaly především mezi Heidelbergem a italskou Carrarou. Později našel cestu i do svého rodného města do Ústí nad Labem. V našem muzeu měl svou první výstavu v České republice, snažil se zde uskutečnit nějaké umělecké dílo ve veřejném prostoru. To poslední se bohužel nepodařilo, ale jsem rád, že v roce 2008 byl oceněn cenou primátora města Ústí nad Labem za jeho příspěvek ke kultuře.

Měl jsem tu čest se osobně poprvé setkat s Klausem Horstmannem-Czechem při jeho první cestě do rodného města v roce 1995. Tehdy předal do naší muzejní sbírky svůj první dar – plastiku „Vznikající koule ve třech fázích“. Jednoduchá abstraktní tvary z čistého materiálu pro mne ukazovaly na člověka přímého a svobodomyslného. To se mi potvrdilo i později, když jsem měl možnost se s Klausem Horstmannem-Czechem lépe poznat.Již jsem zmínil, že první darované dílo Klause Horstmanna-Czecha do ústeckého muzea byla „Vznikající koule ve třech fázích“. Dle autora díla se jedná o alegorii života od jeho vzniku až po jeho naplnění. Koule jako absolutně dokonalý tvar byla častým motivem v jeho díle. Stejně tak v jeho grafice se objevuje motiv kruhu. Koule jako symbol naplnění je také symbolem smrti, stejně jako kruh je symbolem věčného návratu. Klaus Horstmann-Czech se dnes vrátil domů.“

„Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste!

Wir haben uns heute hier versammelt, um eine wichtige Persönlichkeit unserer Stadt und einen wertvollen Menschen, Vater und Freund Klaus Horstmann-Czech, zu ehren. Er wurde am 23. Juni 1943 in Ústí nad Labem damals Aussig geboren, und der Krieg und die damit verbundenen Ereignisse warfen einen dunklen Schatten auf das Leben von Klaus Horstmann -Czech, womit er sich sein ganzes Leben lang abgefunden hat. Die bildende Kunst wurde sein Lebensweg. Seit Anfang der 1960er Jahre arbeitete er als Grafiker in Heidelberg und Berlin. Mitte der 1970er Jahre beschloss er, sich der Bildhauerei zu widmen. Nach Studienaufenthalten in Italien, Deutschland und Österreich wurde er bald zu einem der angesehensten Künstler Mitteleuropas. Sein Leben und Wirken spielte sich hauptsächlich zwischen Heidelberg und Carrara, Italien, ab. Später fand er den Weg in seine Heimatstadt Ústí nad Labem. Er hatte seine erste Ausstellung in unserem Museum in der Tschechischen Republik und versuchte, ein Kunstwerk in einem öffentlichen Raum zu realisieren.

Letzteres ist leider nicht gelungen, ich bin aber ganz froh, dass er 2008 den Preis des Bürgermeisters von Ústí nad Labem für seinen Beitrag zur Kultur erhalten hat.Ich hatte die Ehre, Klaus Horstmann-Czech bei seiner ersten Reise in seine Heimatstadt im Jahr 1995 zum ersten Mal persönlich zu treffen. Damals übergab er unserer Museumssammlung sein erstes Geschenk – die Skulptur Die entstehende Kugel in drei Phasen. Für mich zeigen die einfachen abstrakten Formen aus reinem Material einen Mann, der direkt und frei ist. Diese Vermutung hat sich dann bestätigt, als ich die Gelegenheit hatte, Klaus Horstmann-Czech näher kennen zu lernen.Wie ich bereits erwähnt habe, war das erste Werk, was Klaus Horstmann Czech dem Museum in Ústí das schenkte, Die entstehende Kugel in drei Phasen. Nach Ansicht des Autors dieses Werkes ist es eine Allegorie des Lebens von seinen Anfängen bis zu seiner Vollendung. Die Kugel als absolut perfekte Form war ein häufiges Motiv in seinem Werk. Auch das Motiv des Kreises taucht in seinen Grafiken auf. Die Kugel als Symbol der Erfüllung ist auch ein Symbol des Todes, so wie der Kreis ein Symbol der ewigen Wiederkehr ist. Klaus Horstmann-Czech ist heute nach Hause zurückgekehrt.“