Databáze starých lomů a dobývek

Ve středu 26. října 2022 proběhl workshop v rámci projektu „Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce“ financovaného Technickou agenturou ČR (program ÉTA). Cílem bylo představení tříletého mezioborového projektu, na kterém spolupracuje Muzeum města Ústí nad Labem s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně.

Představena byla témata projektu zaměřená na mapování a dokumentaci dokladů starých těžeb, hornického průzkumu a využití nerostných surovin v přísně chráněném pískovcovém území. Byly prezentovány dílčí výsledky bádání i zjištěná úskalí v rámci studia archivních zdrojů, popisu starých dobývek a dochovaných reliktů v krajině, včetně ukázky připravovaných výstupů (online GISová databáze, vizualizace a 3D modelování).

Nechyběly ani aktuální otázky související např. s proveniencí stavebního kamene nebo se stabilitou starých lomových stěn. Workshopu se zúčastnili kromě hlavních řešitelů také zástupci krajského úřadu, státní památkové péče, ochrany přírody, vybraných univerzit, zástupci TAČR a další pozvaní posluchači z řad odborníků, novinářů a dalších možných uživatelů výsledků projektu.