česky  |  deutsch  |  english
   hledat

ADVENT V MUZEU

Adventní trhy 2. prosince 2017 od 9:00 do 17:00 hod.

Tvořivé Ústí 9. prosince 2017 od 9:00 do 17:00 hod.


Akce budou prezentovat originální výrobky a vlastní tvorbu poctivých prodejců, mezi které bychom rádi zařadili také představitele značky „Regionální produkt“ (www.regionalni znacky.cz). V případě zájmu o účast na trzích v muzeu odešlete, prosím, správně vyplněnou a úplnou přihlášku na adresu: Kateřina Šímová, Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem nebo e-mailem na: simova@muzeumusti.cz (Kateřina Šímová). Přihlášky budou přijímány do 5. listopadu 2017 (včetně doručení poštou). O přijetí přihlášky budete informováni (uvádějte svoji e-mailovou adresu). Vaše účast na trzích bude vyřízena kladně nebo zamítnuta dle interních kritérií, toto konečné rozhodnutí Vám bude sděleno nejpozději do 10. listopadu 2017. V případě kladného vyřízení je prodejce povinen uhradit účastnický poplatek za prodejní místo, a to do 29. listopadu 2017, což je také nejzazší datum připsání poplatku na účet muzea.

Cenové podmínky

Prodejní místo/den: 200 Kč

Prodejním místem se rozumí stůl či stánek.

Poplatek lze uhradit: bankovním převodem na č. účtu: 262362001/0300 ČSOB

                         : v pokladně muzea během otevírací doby

Údaje k platbě: variabilní symbol: 0212

                         : zpráva pro příjemce: jméno a příjmení prodejce

V případě neúčasti na trzích nelze zaplacenou částku vrátit. Dobročinné organizace, nadace, charitativní a neziskové organizace, zástupci domovů pro seniory, dětských domovů, azylových domů jsou poplatků za prodejní místo zproštěni (o nulovém poplatku budou informováni organizátory).

Přihláška (126 KB)
Podmínky pro prodejce

1)    Dodání přihlášky ve stanoveném termínu. Přihlášky přijaté po 5. listopadu nebudou akceptovány.

2)    Tolerujeme prodej vlastních výrobků, ne přeprodávání zboží.

3)    Uhrazení poplatku ve výši 200 Kč za prodejní místo. Datum připsání poplatku na účet muzea je nejpozději 29. listopadu 2017. Poplatek je v  případě neúčasti na trzích nevratný.

4)    Prodejce má nárok na jeden stůl či stánek.

5)    Prodejci se do muzea dostaví v den konání akce od 7.30 hod. V 8.45 hod. již bude prodejní místo připraveno a prodejce se bude nacházet na svém místě.

6)    Pokud není prodejce zároveň prodávajícím na trzích, uvede písemně jméno a příjmení zastupující osoby e-mailem nebo připsáním dodatku na přihlášku.

7)    Umístění stánků a stolů je neměnné, jakékoliv další přesuny či určování konkrétního prodejního místa prodejcem není možné.

8)    Prodejce si nesmí brát sám jakýkoliv nábytek či vybavení muzea nebo jakkoli s připraveným prodejním místem hýbat (včetně židlí).

9)    Prodejce je povinen dodržet prodejní dobu trhů. V případě úplného vyprodání zboží může prodejce své místo opustit po předchozí dohodě s organizátory - K. Šímová (475 210 937).

10)   Prodejci jsou povinni řídit se dojednanými body „Podmínek pro prodejce“ a pokyny organizátorů.

11)   V den konání trhů podepíše prodejce prezenční listinu, která potvrdí jeho přítomnost.

12)   Opuštění budovy muzea bude možné nejpozději do 18.30 hod.

13)   Prodejce uvede své prodejní místo před jeho opuštěním do původního stavu.Technické zázemí

Muzeum je ochotno po domluvě zajistit zájemcům o stánek v atriu elektrickou energii. Prodejce, který bude při prodeji používat elektrická zařízení, zašle nejpozději do 5. listopadu 2017 seznam těchto zařízení na adresu: simova@muzeumusti.cz, a to spolu s čestným prohlášením o platné revizi těchto zařízení a jejich revizní zprávou. Prodejce je povinen vybavit stánek přenosným hasicím přístrojem (viz vyhláška č.23/2008 Sb. O  technických podmínkách PO staveb). Všichni prodejci jsou povinni dodržovat podmínky BOZP a PO dle platných zákonů a směrnic muzea – návštěvní řád. Prodej na chodbách muzea musí odpovídat podmínkám PO a není možné zatarasit únikový prostor vysunutím stolů či jiných předmětů a výrobků dále do prostoru chodeb – musí být dodržena úniková cesta min. 1,1 m. Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm (včetně svíček).

Muzeum města Ústí nad Labem nezodpovídá za předměty prodeje, za jejich ztrátu či odcizení nebo jinou újmu. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru prodejců, jež probíhá na základě kvality a  zpracování výrobků, prokázané kreativity a originality. Doručení přihlášek či účast na předchozích trzích v muzeu nejsou podmínkou ke kladnému vyřízení účasti. Proti výběru se nelze odvolat.

 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.